ЗАПОВЕД №ОбС-27/29.11.2013 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Х А С К О В О 6300 гр. Хасково, пл.”Общински” №1,  тел.: 038/603 313; факс: 038/603 440; e-mail: obsht_savet@haskovo.bg З А П О В Е Д №ОбС-27 от 29.11.2013 год....

Обява относно набиране на съдебни заседатели

Във връзка с изпълнение на свое Решение №495 от 25.10.2013 г., Общински съвет – Хасково уведомява гражданите на Община Хасково, които желаят да бъдат предложени за съдебни заседатели за Окръжен съд –...

Съобщение относно отмяна на Решение №350/01.03.2013г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №152 от 21.06.2013 г. на Административен съд – Хасково     На основани...

Съобщение относно отмяна на Решение №286/26.10.2012г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №44 от 13.03.2013 г. на Административен съд – Хасково   На основание чл...

Съобщение относно отмяна на Решение №287/26.10.2012г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №34 от 13.02.2013 г. на Административен съд – Хасково     На основание ч...

Съобщение относно отлагане на заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО    З А П О В Е Д №ОбС-11 от 24.09.2012 год.   На основание чл.47, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково   1. Отлага от 28 септемв...

Уведомление относно Решения №735, 741, 743

УВЕДОМЛЕНИЕ Във връзка с приетите Решения №735, 741 и 743 от 29.04.2011 г. на Общински съвет – Хасково, се съобщава на заинтересованите лица, че цитираните решения на Общински съвет – Хасково, са осп...

Уведомление относно Решения №675, 676, 683 и 686

УВЕДОМЛЕНИЕ Във връзка с приетите Решения №675, 676, 683 и 686 от 17.12.2010г. на Общински съвет – Хасково, се съобщава на заинтересованите лица, че цитираните решения на Общински съвет - Хасково, са...