Съобщение за отмяна на Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково, приета с Решение №42 от 25.01.2019 г. на Общински съвет - Хасково

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №228  от 23.04.2019 г. по Адм.дело №243/2019 г. по описа на Административен съд -&nbs...

Съобщение за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №288 от 23.04.2019 г., постановено по АД 243/2019 г. по описа на Административен съд – Хасково,

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение от 13.05.2019 г. по Адм.дело №243/2019 г. по описа на Административен съд -  Хасково...

Съобщение за отмяна на разпоредбите на чл.21, чл.29 и §2 от ПЗР на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №336  от 30.06.2020 г. по Адм.дело №75/2020 г. по описа на Административен...

Съобщение за отмяна на разпоредбата на чл.24 Д от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №91 от 28.02.2020 г. по Адм.дело №1306/2019 г. по описа на Административен съд -...

Съобщение за отмяна на текстове от Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково,

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №45 от 10.02.2020 г. по Адм.дело №1324/2019 г. по описа на Административен съд -...

Съобщение за отмяна на текстове от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на дсвижението на територията на Община Хасково

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №572 от 11.07.2018 г. по Адм.дело №400/2018 г. по описа на Административен съд -...