Съобщение за отмяна на разпоредбите на чл.21, чл.29 и §2 от ПЗР на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №336  от 30.06.2020 г. по Адм.дело №75/2020 г. по описа на Административен...

Съобщение за отмяна на разпоредбата на чл.24 Д от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №91 от 28.02.2020 г. по Адм.дело №1306/2019 г. по описа на Административен съд -...

Съобщение за отмяна на текстове от Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково,

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №45 от 10.02.2020 г. по Адм.дело №1324/2019 г. по описа на Административен съд -...

Съобщение за отмяна на текстове от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на дсвижението на територията на Община Хасково

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №572 от 11.07.2018 г. по Адм.дело №400/2018 г. по описа на Административен съд -...

Съобщение за отмяна на чл.26, ал.1, 5, и 6 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на движението на територията на Община Хасково

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №17628 от 23.12.2019 г. по Адм.дело №10257/2018 г. по описа на Върховен административен съ...

Съобщение за отмяна на текстове в Наредбата за управлението на отпадъците на територията на Община Хасково

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №885 от 05.12.2019 г. по Адм.дело №978/2019 г. по описа на Административен съд -...

Обявление за допълване Списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Хасково за мандат 2020-2024 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОПЪЛВАНЕ СПИСЪКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 ГОДИНА      ...