Съобщение за отмяна на текстове от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на дсвижението на територията на Община Хасково

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №572 от 11.07.2018 г. по Адм.дело №400/2018 г. по описа на Административен съд -...

Съобщение за отмяна на текстове в Наредбата за управлението на отпадъците на територията на Община Хасково

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №885 от 05.12.2019 г. по Адм.дело №978/2019 г. по описа на Административен съд -...

Съобщение за отмяна на текстове в Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №743  от 27.11.2019 г. по Адм.дело №769/2019 г. по описа на Административен...

Обявление за допълване Списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Хасково за мандат 2020-2024 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОПЪЛВАНЕ СПИСЪКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 ГОДИНА      ...

Съобщение за отмяна на текстове от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Хасково

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №938  от 09.01.2018 г. по Адм.дело №1117/2017 г. по описа на Административе...