Обявление за допълване Списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Хасково за мандат 2020-2024 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОПЪЛВАНЕ СПИСЪКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 ГОДИНА      ...

Съобщение за отмяна на текстове от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Хасково

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №938  от 09.01.2018 г. по Адм.дело №1117/2017 г. по описа на Административе...

Съобщение за отмяна на текст в чл. 33, ал.2 от Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №295 от 20.04.2018 г. по Адм.дело №1306/2017 г. по описа на Административен съд...

Съобщение за обявяване на нищожни разпоредбите на чл.31, ал.2 и чл.36 от Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково

      С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №710 от 25.10.2019 г. по Адм.дело №697/2019 г. по описа на Админис...