Съобщение за отмяна на текст в чл. 33, ал.2 от Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №295 от 20.04.2018 г. по Адм.дело №1306/2017 г. по описа на Административен съд...

Съобщение за обявяване на нищожни разпоредбите на чл.31, ал.2 и чл.36 от Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково

      С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №710 от 25.10.2019 г. по Адм.дело №697/2019 г. по описа на Админис...

Доклад от председателя на Комисията за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели към Районен съд - Хасково с мандат 2020-2024 г.

ЧРЕЗ Г-ЖА ТАНЯ ЗАХАРИЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО   ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО     ДОКЛАД от Исмаил Исмаил, общински съветник и...

Съобщение за отмяна на разпоредбите на чл.15, ал.3 и чл.28, ал.3 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на Община Хасково

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №494 от 16.07.2019 г. по Адм.дело №276/2019 г. по описа на Административен съд -  Хас...

Съобщение за отмяна на чл.21 и чл.40 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, приети с Решение №385 от 24.02.2017 г. на Общински съвет - Хасково

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №693 от 31.10.2017 г. по Адм.дело №456/2017 г. по описа на Административен съд -  Хас...