Обявление във връзка с откритата процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Хасково за мандат 2020 - 2024 година

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 ГОДИНА          Въ...

Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Хасково за мандат 2020-2024 г.

ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 ГОДИНА   Във връзка с изтичане мандата на действащит...

Съобщение за отмяна на Наредба за реда и условията за извършване на строителни м монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково, приета с Реиение №439 от 27.11.2009 г.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №510 от 21.06.2018 г. по Адм.дело №339/2018 г. на Административен съд &ndas...

Съобщение за отмяна на разпоредбата на чл.10, ал.2 от Наредба за предварителни и превантивни мерки за защита при бедствия на територията на Община Хасково, в частта относно думите "или от упълномощено от него длъжностно лице"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №257 от 17.04.2019 г. по Адм.дело №1307/2017 г. на Административен съд – Хасково...