Съобщение за отмяна на чл.42, т.15 и т.16 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №1041 от 10.01.2019 г. по Адм.дело №954/2018 г. на Административен съд – Хасково...

Съобщение за отмяна на чл.4, т.6; чл.44, ал.1 и чл.47 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №1080 от 09.01.2019 г. по Адм.дело №1005/2018 г. на Административен съд – Хасково...

Съобщение за отмяна на чл.49, ал.3 в частта на текста: "или упълномощено от него лице" от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Хасково

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №327 от 30.04.2018 г. по Адм.дело №1305/2017 на Административен съд &n...

Доклад от председателя на Комисията за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели към Окръжен съд - Хасково с мандат 2019-2022 г.

ЧРЕЗ Г-ЖА ТАНЯ ЗАХАРИЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО   ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО     ДОКЛАД от Исмаил Исмаил, общински съветник и...

Съобщение за отмяна на Решение №620 от 23.02.2018 г. на Общински съвет - Хасково, с което се изменя т.11.5 от Приложение №1 на Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №571 от 18.07.2018 г. по Адм.дело №258/2018 на Административен съд – Хаско...

Съобщение за отмяна на текстове от Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №632 от 30.07.2018 г. по Адм.дело №446/2018 на Административен съд – Хасково &hel...