Съобщение за отмяна на ал.7 от чл.56 б от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

          С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №331 от 25.11.2016 г. по Адм.дело №451/2016 на Админ...

Съобщение относно отмяна на Решение №307/14.12.2012 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №68 от 15.04.2013 г. на Административен съд – Хасково    На основание...