Съобщение за отмяна на ал.7 от чл.56 б от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

          С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №331 от 25.11.2016 г. по Адм.дело №451/2016 на Админ...

Съобщение относно отмяна на Решение №307/14.12.2012 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №68 от 15.04.2013 г. на Административен съд – Хасково    На основание...

ЗАПОВЕД №ОбС-27/29.11.2013 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Х А С К О В О 6300 гр. Хасково, пл.”Общински” №1,  тел.: 038/603 313; факс: 038/603 440; e-mail: obsht_savet@haskovo.bg З А П О В Е Д №ОбС-27 от 29.11.2013 год....

Обява относно набиране на съдебни заседатели

Във връзка с изпълнение на свое Решение №495 от 25.10.2013 г., Общински съвет – Хасково уведомява гражданите на Община Хасково, които желаят да бъдат предложени за съдебни заседатели за Окръжен съд –...

Съобщение относно отмяна на Решение №350/01.03.2013г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №152 от 21.06.2013 г. на Административен съд – Хасково     На основани...