ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

НА 30 ЮНИ 2017 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕД ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА /ПУДООС/ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ: „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА КВ. „БОЛЯРОВО” – ГР.ХАСКОВО”.

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ПЪСТРО ЕТНО!”, ФИНАНСИРАН ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА С ПРОЕКТ С РАБОТНО ЗАГЛАВИЕ: „СИНЬО ЛЯТО ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ” ПО ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА.

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОЕМАНЕ НА АНГАЖИМЕНТИ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПО ПРОЦЕДУРА BG16RF0P001-5.001 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА”.

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО 2014-2020 ГОДИНА.

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2017 Г.

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОЧКА 25 ОТ РЕШЕНИЕ №359 ОТ 27.01.2017 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО И ИН ВИВО” НА СЕМЕЙСТВА  И ЛИЦА, ЖИВЕЕЩИ НА СЕМЕЙНИ НАЧАЛА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ДИМИТЪР ШАЛАПАТОВ И РОСЕН ПЕЯНКОВ ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧАЛНИЯ РАЗМЕР НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ И ЦЕНИ ПРИ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРИЛОЖЕНИЕ №1, Т.11.1, Т.11.2.

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ НА ОБЕКТ „СПОРТЕН КОМПЛЕКС” РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.714.165 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ХАСКОВО И ОРГАНИЗИРАНЕ НА УСЛУГА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС „пОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩ ЦЕНТЪР ЗА ПОДБОР, ПОДГОТОВКА, ТРЕНЬОРСКО И МЕНИДЖЪРСКО РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО ТЕНИС”

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (Ж.К. „БАДЕМА”).

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ  НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТИ С №000128 И №000129, НАМИРАЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.СТАМБОЛИЙСКИ.

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 Г. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА КВ.№349, №354 И №360, ГР.ХАСКОВО.

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА КВАРТАЛ 258 ПО ПЛАНА НА ГР.ХАСКОВО В ОБХВАТ МЕЖДУ УЛ. „ОБОРИЩЕ”, УЛ. „ЦАР СТРАШИМИР”, УЛ. „КЛОКОТНИЦА”, УЛ. „БАНСКА” И БУЛ. „БЪЛГАРИЯ”.

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.113.460, М. „КАРАМУТЛИ”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.113.461, М. „КАРАМУТЛИ”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ИМОТ 121008, М. „НАД СЕЛО”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.СТАМБОЛИЙСКИ.

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ДАВАНЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.25, АЛ.3, Т.3 И АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПИ 77195.102.10 И ПИ 77195.102.12 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА С НТП ПАСИЩЕ, МЕРИ, С ЦЕЛ ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР.ХАСКОВО ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК.

25.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

      МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

      ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На  26 юни 2017 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности  - 15.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика       - 17.00 ч.

 

 

На 27 юни 2017 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                 - 16.00 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                             - 17.00 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                 - 18.00 ч.

 

 

 

На 28 юни 2017 г. /сряда/:

ПК по образование, култура, вероизповедания             - 15.00 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни

програми и международни връзки                                 - 16.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                 - 17.00 ч.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/