ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

    

С В И К В А М:

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

НА 4 АВГУСТ 2017 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

           

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С № ОТ ИСУН: BG16RFOP001-3.002-0013-С01 ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД И МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН ІІ” – ГРАД ХАСКОВО”, ЧАСТ ОТ ПРОЦЕДУРА  BG16RFOP001-3.002 „ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №BG05FMOP001-3.002-0111-С03, ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО”, ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05FMOP001-3.002 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД 2017-2019”.

         

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  № ОТ ИСУН - BG16RFOP001-1.012-0002-С01  ПО ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА ЧРЕЗ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ И ВЪТРЕШНО-КВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА В ГРАД ХАСКОВО”, ЧАСТ ОТ ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020”.        

         

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ПРОЕКТ: „ПЪСТРО ЕТНО!”, ФИНАНСИРАН ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

         

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДИЩНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО И ИЗГОТВЯНЕ НА МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В СПИСЪК НА СРЕДИЩНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НОВАТА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА.

         

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОСВОБОЖДАВАНЕ УПРАВИТЕЛЯ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО И ИЗБОР НА НОВ УПРАВИТЕЛ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС.

         

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2017 Г.

       

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В БЮДЖЕТА НА ОП „ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО” – ГР.ХАСКОВО.

       

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

       

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.26, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

       

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА „КОАЛИЦИЯ ЗА ХАСКОВО” ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ.50 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО.

       

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧАЛНИЯ РАЗМЕР НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ И ЦЕНИ ПРИ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРИЛОЖЕНИЕ №1, Т.12.

       

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 Г.

       

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 Г. (КВ. „ОРФЕЙ”, БАЗАР „ВЕСПРЕМ”).

       

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 Г. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

       

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.731.295 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

       

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

       

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

       

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.

       

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

       

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (БНР).

       

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

       

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.      

       

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ”.

       

25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ЛИНИИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО”.

       

26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ – ПРЕМИНАВАНЕ НА КЛОН 74А ОТ ОБЕКТ: „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА КВ.БОЛЯРОВО, ГР.ХАСКОВО” ПРЕЗ ДЕРЕ.

       

27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО И БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ – ПАВИЛИОН НА СЛАВЕЙ ПЕТКОВ СЛАВИЛОВ – ИНВАЛИД.

       

28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТА В КАРТАТА ЗА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ЗЕМЛИЩЕ – С.ГАРВАНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.

       

29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ОТ „ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ” В „ЗА ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”.

       

30.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА НЕУРЕГУЛИРАНИТЕ ЧАСТИ НА Ж.Р „КУБА”, ГР.ХАСКОВО.

       

31.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА НЕУРЕГУЛИРАНИТЕ ЧАСТИ НА Ж.Р „ИЗГРЕВ”, ГР.ХАСКОВО.

       

32.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИМЕНУВАНЕ НА УЛИЦИ В ГРАД ХАСКОВО.

       

33.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „ХАСКОВО 2012” – ЖЕНИ.

         

34.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ М.ЯНУАРИ 2017 Г. ДО М.ЮНИ 2017 Г. ВКЛ

       

35.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

 

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На  31 юли 2017 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика       - 17.00 ч.

 

 

 

На 01 август 2017 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                    - 16.00 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                 - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и

проблемите на селата                                                      - 18.00 ч.

 

 

 

На 02 август 2017 г. /сряда/:

ПК по образование, култура, вероизповедания                      - 15.00 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни

програми и международни връзки                                        - 16.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                        - 17.00 ч.

 

 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

    СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/