ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

 

С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО НА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ НА 16 АВГУСТ 2017Г. /СРЯДА/ ОТ 10.00ЧАСА В ЗАЛА „ХАСКОВО“

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1.Обсъждане докладна записка от председателя на Общински съвет Хасково относно: Финансиране на допълнителни непредвидени дейности,

възникнали в процес на изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-1.012-0001-СО1 по Проект: „Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково”, част от процедура BG16RFOP001 - 1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

На 15 август 2017г. /вторник/

ПК по бюджет и финанси и ПК по обществен ред и законност. – 17.30часа

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО:

 

                                                         /Таня Захариева/