ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

    

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ

НА 27 ОКТОМВРИ 2017 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА НАИМЕНОВАНИЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ” В „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ”.

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА НАИМЕНОВАНИЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ” В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ”.

 

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА НАИМЕНОВАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ИНСТИТУЦИЯ „ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА СЪС СЕТИВНИ НАРУШЕНИЯ” В „ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СЪС СЕТИВНИ НАРУШЕНИЯ”.

 

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 Г. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.

 

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

 

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА НА ПП ГЕРБ ОТНОСНО: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ, ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ИЗКУСТВО, ФИНАНСИРАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ХАСКОВО, КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2017 Г.

 

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.542.12 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. „БОЛЯРОВО”, ГР.ХАСКОВО.

        

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ПЪТНА ВРЪЗКА КЪМ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.208.5, М. „УВАТА”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.

       

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД В ОБХВАТА НА ПОЛСКИ ПЪТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.374.29 ДО ПИ 77195.374.36 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.

        

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РАЗРЕШИТЕЛНО ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ КАПТИРАНЕ НА ИЗВОРИ „ДЯДО ЖЕКОВА ЧЕШМА” И „ГОРЕЛКОВА ЧЕШМА” ОТ ОБЕКТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ СЕЛО МАСЛИНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО”.

        

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ КВ.645, КВ.771, КВ.772 И КВ.780, ГР.ХАСКОВО.

        

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ЗА ДОПЪЛВАНЕТО МУ С ПЛАН-СХЕМА ЗА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО УЛ. „ПЛОВДИВСКА”, В УЧАСТЪКА ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №77195.707.1 ДО ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №77195.707.31 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО.

        

15.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

На  23 октомври 2017 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 17.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика       - 17.30 ч.

 

 

На  24 октомври 2017 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                  - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                               - 17.00 ч.

 

 

На 25 октомври 2017 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания           - 16.30 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                 - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                - 17.30 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/