ПРАВИЛНИК  ЗА ПОЧЕТНИТЕ ОТЛИЧИЯ И ЗВАНИЯ НА ГРАД  ХАСКОВО, РЕДА ЗА УДОСТОЯВАНЕ И ТЯХНОТО ВРЪЧВАНЕ

 

Г л а в а п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Този правилник урежда видовете почетни отличия и звания, които се присъждат от Общински съвет – Хасково,  както и реда за удостояване и тяхното връчване.

 

Г л а в а   в т о р а

ПОЧЕТНИ ОТЛИЧИЯ И ЗВАНИЯ НА ГРАД ХАСКОВО

 

Чл. 2. Общински съвет  - Хасково учредява следната възходяща последователност:

1. Почетно отличие „Почетен знак на град Хасково“;

2. Почетно звание „Почетен гражданин на град  Хасково“.

 

Г л а в а   т р е т а

ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ГРАД ХАСКОВО

 

Чл.3. Почетният знак представлява релефно изображение на герба на град Хасково и закрилницата на град Хасково – Пресвета Богородица. Отличието се поставя върху подложка в специална кутия с надпис „Почетен знак на град  Хасково“.

Чл.4. Общински съвет – Хасково  удостоява с това отличие български и чуждестранни граждани, юридически лица и институции, които имат съществен и значим принос за развитието на града и заслуги към неговите граждани.

 

Г л а в а   ч е т в ъ р т а

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ХАСКОВО

 

Чл.5. Със званието „Почетен гражданин на град Хасково” се удостояват:

1. Изтъкнати български граждани, имащи изключителни заслуги и принос в областта на обществения живот, стопанската дейност, научните изследвания, здравеопазването, образованието, културата, спорта и други области, свързали своята дейност с град Хасково и допринесли за неговото развитие, национален и международен прeстиж;

2. Чуждестранни граждани със значителни постижения за развитието на град Хасково и Република България;

3. Граждани, проявили изключителен героизъм в екстремни или аварийни ситуации;

4. Други граждани, за постижения с висока обществена значимост.

5. Дарители, чийто дарения имат непреходна стойност и значение за развитието на града и общината.

 

Чл.6. На удостоените със званието „Почетен гражданин на град Хасково” се връчва Почетен знак с герба на град Хасково и Грамота от Общински съвет – Хасково.

Чл.7. Удостоеният със званието „Почетен гражданин на град Хасково” се вписва в Почетната книга на Община Хасково.

Чл.8. Почетният гражданин на град Хасково се включва в официалния протокол на Община Хасково

Чл.9. Общински съвет - Хасково може да отнема званието „Почетен гражданин на град Хасково” на лица, осъдени за престъпления с влязла в сила присъда, на тези, които с постъпките си петнят името на града и страната или при писмена молба от страна на удостоения.

 

 

Г л а в а  п е т а

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ПОЧЕТЕН ЗНАК И ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ХАСКОВО.

 

Чл.10. Предложения за удостояване с почетен знак и почетен гражданин на град Хасково могат да правят:

1. Кметът на Община Хасково;

2. Председателят на  Общински съвет – Хасково;

3. Общинските съветници от  Общински съвет - Хасково;

4. Инициативни граждански комитети, компетентни в съответната област;

5. Браншови организации;

6. Творчески съюзи.

Чл.11. Предложенията за удостояване с почетен знак и почетен гражданин на град Хасково се внасят в Общински съвет – Хасково.

Чл.12. Внесените предложения се разглеждат подробно от  съответните Постоянни комисии на Общинския съвет.

Чл.13. Председателят на  Общински съвет - Хасково внася предложенията на редовно заседание.

 Чл.14. Решенията на Общински съвет  - Хасково за удостояване с почетен знак на град Хасково и със званието „Почетен гражданин на град Хасково” се вземат с явно гласуване, с обикновено мнозинство – 50% плюс 1 (един) гласа, от присъстващите общински съветници.

 

Г л а в а  ш е с т а

ВРЪЧВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ОТЛИЧИЯТА

 

Чл.15. Почетното отличие и звание по чл. 2 от настоящия Правилник се връчват от Кмета на Община Хасково и/или Председателя на Общински съвет - Хасково, на извънредна тържествена сесия на Общински съвет  - Хасково.

Чл.16. Решенията на  Общински съвет - Хасково за удостояването с отличията по чл. 2 от настоящия Правилник, се съхраняват и са на разположение в специални класьори в Общински съвет – Хасково.

Чл.17. Почетната книга на град Хасково се съхранява и е на разположение в заседателната зала на Община Хасково

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Кметът на Община Хасково осигурява изработването на визираните в Правилника почетно отличие, знак и почетна книга.

§2. Удостояването с почетните отличия и звания се оповестява по подходящ начин пред населението на град Хасково.

§3. Званието „Почетен гражданин на град Хасково” може да се присъжда и посмъртно.

§4. При определени поводи Общинския съвет може да учредява допълнителни отличия.

§5. Списъкът с почетните граждани на град Хасково се публикува на официалната страница на Община Хасково и на официалното табло на Община Хасково с описание на заслугите им.

§6. След вземане на решението, на удостоения се изпраща копие от решението за удостояване и официална покана за деня, часа и мястото на провеждане на ритуала за връчване на отличието.

§7. При изгубване или унищожаване на документа за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Хасково”, по независещи от удостоения причини се издава дубликат, след подадена писмена молба до Председателя на  Общински съвет – Хасково.

§8. Кметът на Община Хасково  отправя покани до Почетните граждани за организираните от Община Хасково тържества, поздравления по повод лични празници, юбилейни годишнини, а при важни обществени обсъждания ги уведомява и изслушва становищата им.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§9. За неуредените с настоящия Правилник въпроси, Общински съвет – Хасково приема отделни решения.

§10. Предложения за промяна на този Правилник, или за приемане на нов могат да правят както Представителните групи, така и всички общински съветници.

§11. Настоящият Правилник се приема на основание член 21, ал. 1, т. 22 т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и влиза в сила от деня на неговото приемане на заседание на Общинския съвет.

§12. Изпълнението на този Правилник се възлага на Председателя на Общински съвет – Хасково и на Кмета на Община Хасково.