Н А Р Е Д Б А

 

ЗА УСЛОВИЯТА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО

ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В

ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тази наредба се определят условията, реда и критериите за отпускане и разпределение на финансови средства от Община Хасково за подпомагане на спортните клубове за развитието на детско – юношеския спорт.

 

Чл.2. Право на финансово подпомагане по тази наредба имат спортни клубове, със седалище и развиващи дейността си на територията на Община Хасково.

 

Чл.3. Общински съвет –  Хасково  ежегодно утвърждава в бюджета на Община Хасково целеви средства за финансово подпомагане на  спортните клубове.

 

Чл.4. Конкретният размер на отпусканите финансови средства се определя по условията, реда и от органите, посочени в тази Наредба.

 

 

ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

 

Чл.5. Със средствата, отпускани на спортните клубове от Община Хасково, се финансират учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност.

 

Чл.6. За финансово подпомагане на дейностите, посочени в предходния член, могат да кандидатстват само спортни клубове,  отговарящи на изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта:

1. Да са вписани в централният регистър на Министерство на правосъдието и или Агенцията по вписванията, като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и в централния регистър на Министерството на младежта  и спорта;

2. Да са членове на съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в централният регистър на Министерството на младежта и спорта или Български футболен съюз;

3. Да водят активен тренировъчен процес и участват в състезания, включени от съответната лицензирана спортна федерация в държавния и международен спортен календар;

4. Да нямат финансови задължения към общината и държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване;

5. Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

6.  Право на финансово подпомагане от Община  Хасково имат спортни клубове, които имат треньори с професионална правоспособност и квалификация /диплом, сертификат, НСА, треньорска школа или международни сертификати за правоспособност/;

7. Да са били регистрирани и да са развивали дейност на територията на Община Хасково минимум една спортно-състезателна година преди получаване на първия транш от финансовото подпомагане.

8. Да са изпълнили задълженията си към Община Хасково по предходно финансово подпомагане и/или по договори за ползване на общинска спортна база;

9. Туристически дружества и хора с увреждания.

 

Чл.7. Не се подпомагат спортни клубове:

1. На които Община Хасково е отдала за ползване стопански обекти, приходите от които остават за клуба и на клубове, осигурили си дългосрочна издръжка от спонсори, чрез получени срещу това стопански обекти или общинска земя.

2. Регистрирани, като търговски дружества.

3. Регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СПОРТОВЕ

   

 Чл.8. Ежегодно, в срок до 31 януари на текущата година, заинтересуваните спортни клубове подават до Кмета на Община Хасково  заявление за финансово подпомагане.

 

 Чл.9. Към заявленията по предходния член кандидатите за финансово подпомагане прилагат формуляри за изчисляване на точките на клуба за предходната година по приложените към настоящата наредба образци:

Приложение 2 – Формуляр 1;

Приложение 3 – Формуляр 2;

Приложение 4 – Формуляр 3;

Приложение 5 – Формуляр 4.

 

Както и следните документи:

1. Удостоверение за липса на задължения по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и удостоверение за липса на задължения към Община Хасково;

2. Служебна бележка, издадена от банката, обслужваща спортния  клуб, с номера на банковата  сметка;

3. Копие на удостоверение, че спортният  клуб е вписан в Националния регистър на спортните организации в Република България към Министерството на младежта и спорта /или документ, че същият е в процес на регистрация/;

4. Копие на удостоверение, че  спортният  клуб е вписан като юридическо лице с нестопанска цел в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, воден при Министерство на правосъдието;

5. Копие от регистрация по БУЛСТАТ (ако е приложимо).

6. Копие на документи за придобитата професионална правоспособност и квалификация на треньорите на спортните клубове в трудово правни отношения или граждански договор;

7. Подписана и подпечатана от представляващия клуба декларация за вярност и пълнота на данните, с ангажимент, при промяна на данните, своевременно да информира Община Хасково /Приложение 8/;

8. Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от международния спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в първенството;

9. Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в първенството;

10. Копие от Списъка на картотекираните състезатели, подпечатан от съответната Федерация.

11. Копие, ако има от сключен договор за ползване на общински спортен обект;

12. Отчет на спортния клуб за набраните и разходвани средства за предходната година, изготвен съгласно годишният финансов план и отчет за дейността им за предходната година, съгласно Приложение 9.

13. Телефон за връзка /стационарен, мобилен /, e-mail адрес и лице за контакт.

 

Чл.10. В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл.8, Кметът на Община Хасково със заповед назначава комисия в състав от 9 члена, включваща: заместник-кмет, директор на Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението“, юрист, икономист, експерт „Спортни дейности” на Община Хасково, представител на ОП „Спорт и отдих“, представител на Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности към Общински съвет – Хасково и по един представител от спортните клубове от индивидуалните и колективните спортове.

 

Комисията избира председател между своите членове.

 

Чл.11. (1) Комисията разглежда постъпилите заявления и приложените към тях документи и извършва проверка на верността на изчислените точки съобразно критериите за оценка по глава трета – Приложение 1, в попълнените от кандидатите формуляри и разпределя сумата за финансово подпомагане на спортните клубове за съответната година.

(2) Общата сума на средствата, отпускани на всеки  спортен клуб, подпомаган по реда на глава трета от тази Наредба, се определя от съотношението на точките на всеки подпомаган клуб към сбора от точките на всички подпомагани по този ред клубове, съгласно чл.11, ал.4 от настоящата наредба.

(3) Определеният по реда на предходната алинея процент се явява база за определяне на съответната част от средствата за подпомагане на спортните  клубове, утвърдени с бюджета на Община Хасково, която да бъде предоставена на съответния спортен клуб.

(4) Средствата за подпомагане на спортните клубове, утвърдени с бюджета на Община Хасково се разпределят както следва:

– 59% за подпомагане на спортни клубове - индивидуални спортове, съобразно критериите за оценка по Приложение 1.

– 34% за подпомагане на колективни спортове, съобразно критериите за оценка по Приложение 6.

– 2% за хората с увреждания и туристическите дружества.

– 5% резерв.

(5) За своята работа комисията съставя протокол, който съдържа:

1. Състав на комисията;

2. Опис на получените за разглеждане заявления;

3. Мотивирани предложения за отхвърляне или одобряване на постъпилите заявления;

4. Спортните клубове, които ще бъдат подпомогнати, и размера на финансовите средства, които ще им бъдат отпуснати.

(6) Комисията съобразява размера на отпусканите финансови средства по т.4 на предходната алинея с размера на целевите разходи, предвидени в бюджета на Община Хасково за финансово подпомагане на  спортните  клубове.

 

Чл. 12. В петдневен срок от приключване на работата си, комисията представя протокола на Кмета на Община Хасково  за утвърждаване и на Председателя на Общински съвет - Хасково за сведение.

 

Чл. 13. Условията за финансово подпомагане от Община Хасково по реда на тази глава, взаимните задължения и отговорности, разходването и отчитането на предоставените финансови средства се уреждат с договор.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ СПОРТОВЕ

 

Чл.14. Община Хасково подпомага финансово спортни клубове, осъществяващи спортна дейност за развитие на Детско-юношеските школи /ДЮШ/ на територията на Общината, за създаване на условия и възможности за участие на деца в безплатни занимания по вид спорт, с цел подобряване здравния статус, физическата и психическа дееспособност, селекция на млади и перспективни състезатели.

 

Чл.15. Ежегодно, в срок до 31 януари на текущата година, заинтересованите спортни клубове следва да подадат до Кмета на Община Хасково заявление за финансово подпомагане по реда на глава четвърта.

 

Чл.16. Към заявленията по предходния член кандидатите за финансово подпомагане прилагат формуляри за изчисляване на точките на клуба за предходната година по приложените към настоящата наредба образци:

           Формуляр 5 – Приложение 7;

          

както и следните документи:

1. Отчет на спортния клуб за набраните и разходвани средства за предходната година, изготвен съгласно годишният финансов отчет и годишният отчет за дейността им за предходната година, когато такива не са подадени пред централния регистър към Министерството на правосъдието и формуляр за финансов отчет  – Приложение 9.

2. Подписана и подпечатана от представляващия клуба декларация за вярност и пълнота на данните, с ангажимент, при промяна на данните, своевременно да информира Община Хасково /Приложение 8/;

3. Актуален списък на групите при ДЮШ съдържащ трите имена и дата на раждане на спортиста, които са участвали в държавното първенство на съответната Федерация по възрастови групи;

4. Утвърден график и място на тренировки, заверен с подпис и печат от председателя на спортния клуб;

5. Копие на документ за придобитата професионална правоспособност и квалификация на треньорите на спортните клубове;

6. Удостоверение за липса на задължения по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и удостоверение за липса на задължения към Община Хасково;

 7. Копие на удостоверение, че спортният клуб е вписан в Националния регистър на спортните организации в Република България към Министерството на младежта и спорта /или документ че същият е в процес на регистрация/, Български футболен съюз;

8. Телефон за връзка /стационарен, мобилен /, e-mail адрес и лице за контакт.

 

Чл.17. (1) Комисията по чл.10 от тази наредба разглежда постъпилите заявления и приложените към тях документи и извършва проверка на верността на изчислените точки в попълнените от кандидатите формуляри и образци съобразно критериите за оценка по Глава четвърта - Приложение 2, и разпределя сумата за финансово подпомагане на спортните клубове за съответната година.

(2) Общата сума на средствата, отпускани на всеки спортен клуб, подпомаган по реда на тази глава, се определя от съотношението на точките на всеки подпомаган клуб към сбора от точките на всички подпомагани по този ред клубове, разпределение съгласно чл.11, ал.4 от настоящата наредба.

(3) Определеният по реда на предходната алинея процент се явява база за определяне на съответната част от средствата за подпомагане на хасковските спортни клубове, утвърдени с бюджета на Община Хасково, която да бъде предоставена на съответния спортен клуб.

(4) За своята работа комисията съставя протокол, който съдържа:

1. Състав на комисията;

2. Опис на получените за разглеждане заявления;

3. Мотивирани предложения за отхвърляне или одобряване на постъпилите заявления;

4. Списък на спортните клубове, които ще бъдат подпомогнати, и размера на финансовите средства, които ще им бъдат отпуснати.

(5) Комисията съобразява размера на отпусканите финансови средства по ал.2 с размера на целевите разходи, предвидени в бюджета на Община - Хасково за финансово подпомагане на спортните  клубове.

 

Чл.18. В петдневен срок от приключване на работата си, комисията представя протокола на Кметът на Община Хасково за утвърждаване и на Председателя на Общински съвет - Хасково за сведение.

 

Чл.19. Условията за финансово подпомагане от Община Хасково по реда на тази глава, взаимните задължения и отговорности, разходването и отчитането на предоставените финансови средства се уреждат с договор.

 

Чл.20. Хасковските спортни клубове, отговарящи на условията на глава четвърта от тази наредба и кандидатстващи за финансово подпомагане по реда предвиден в нея се класират съобразно критерии за оценка съгласно Приложение 1 – критерии за оценка по глава четвърта.

          

 

ГЛАВА ПЕТА

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл.21. Община Хасково, чрез Дирекциите “Хуманитарни дейности  и обслужване на населението” и “Финансово-счетоводни дейности и бюджет”, упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и извършва проверка на място.

 

Чл.22.  (1) За правомерни по тази наредба се признават разходи за:

           1. работни заплати /сумата не може да надвишава 20% от общия размер на финансовото подпомагане/;

           2. наеми за ползване  спортни съоръжения;

           3. транспорт до мястото на състезанието. При ползване на лек автомобил разходите за гориво се отчитат по реда и при условията на Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;

           4. осигурена храна на спортисти по време на състезание (без алкохол, без разходи за коктейли);

           5. съдийски такси и хонорари (за последните се представя ведомост за изплатените суми, граждански договори, или платежни нареждания);

           6. спортна екипировка, спортни уреди, спортни пособия;

           7. материални награди (купи, медали, плакети, грамоти);

           8. нощувки във връзка със състезанието /във фактурата или заверено приложение към нея да бъде изписан брой  нощувки, състезатели,  треньори и единична цена на нощувката/;

           9. задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи;

           (2) Всички разходи да бъдат пряко свързани със спортната дейност на съответния клуб.

 

Чл.23. Не се признават за разход фактури за: телекомуникационни услуги; офис техника и офис оборудване, ДМА и недълготрайни материални активи.

 

Чл.24. Спортни клубове, които използват финансовите средства не по предназначение ги възстановяват в пълен размер със законовата лихва от датата на получаването.

 

Чл.25. (1) До 31 януари на текущата година спортните клубове внасят в деловодството на Община Хасково отчети – годишния финансов отчет и годишния отчет за дейността им за предходната година,  по които Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението“ изготвя становище и го предоставя на дирекция „Финансово-счетоводни дейности и бюджет“ за проверка на представените счетоводни документи и действително извършени разходи, контрол и съхранение.

(2) Спортни клубове, не отчели средствата в срока по ал.1, се лишават от подпомагане от Община Хасково за следващата календарна година.

(3) Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представени документи и декларации с невярно съдържание, не отчели финансови средства или отчели същите чрез недобросъвестно представени или некоректни документи, както и клубове  нарушили договорите за ползване на общинска спортна база, се лишават от финансово подпомагане за срок от 2 (две) години.

 

Чл.26 Определените по тази Наредба средства за финансово подпомагане на спортните клубове се превеждат тримесечно в рамките на календарната година.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Тази Наредба се приема на основание чл.59, ал.2, чл.62, ал.1, т.7 и чл.64  от Закона за физическото възпитание и спорта и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

       

§2. Всички започнати преписки по предоставяне на финансово подпомагане на спортните  клубове, за които няма прието и влязло в сила решение на Общински съвет – Хасково, се приключват по реда на тази Наредба.

 

 

Наредбата е приета с Решение №662 от 27.04.2018 г. на Общински съвет – Хасково.