ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

         

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

НА 29 МАРТ 2019 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

        

1.ПОЛАГАНЕ КЛЕТВА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК.

        

2.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ХАСКОВО ПРЕЗ 2019 Г.

       

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРЕЗ 2018 Г.

    

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2018 Г. ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

    

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА „БСП” В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

        

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ ОБХВАТА НА ДЕЙНОСТ НА ВТОРОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА”.

        

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА УЛ. „СЛАВЯНСКА” №52 С ТРИ ЩАТНИ БРОЙКИ НА МЕСТНА ИЗДРЪЖКА.

               

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И СИГУРНОСТТА В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „КЕНАНА” – ГР.ХАСКОВО”, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” КЪМ МТСП.

   

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНД ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ С ПРОЕКТНА ИДЕЯ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ХАСКОВО.

    

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  КОМПЕНСИРАНА ПРОМЯНА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА БУТИЛИРАНА ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА, СОЦИАЛНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.

        

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ.

        

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ  - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ  - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (М. „КЕНАНА”).

        

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТАНГРА -2018” – ГР.ХАСКОВО.

        

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СПИСЪКА НА ИМОТИТЕ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СЕРВИТУТ ВЪРХУ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (С ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА – ГОРСКА) ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЕКТ: „НОВА ВЪЗДУШНА ЕЛЕКТРОПРОВОДНА ЛИНИЯ(ВЛ) 400 КV П/СТ „МАРИЦА – ИЗТОК” (РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ) – П/СТ „НЕА САНТА” (РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ) В ОТСЕЧКАТА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

        

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪРВЕТА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ГОРСКИ МНОГОБОЙ 2019”.

        

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН НА 2019/2020 Г.

        

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №819 ОТ 21.12.2018 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

        

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ, СЪЗДАДЕНА С РЕШЕНИЕ №201 ОТ 24.06.2016 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО.

        

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪСТАВ.

 

        

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ЗА 2018 Г.

        

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ И ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ (ФПЧ10 И ПАВ) И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ХАСКОВО И НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ ПО ЧЛ.108 ОТ ЗУТ И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ЗА ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ЗА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 77195.374.6 С ПРОЕКТЕН НОМЕР 77195.374.42 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „ХАЛИЛОВО”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ХАСКОВО.

        

26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗУТ – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ.1127 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КАМЕНЕЦ”, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.16А ОТ ЗУТ.

        

27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗУТ – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ.1104 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КАМЕНЕЦ”, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.16А ОТ ЗУТ.

        

28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА МВЕЦ „ТРАКИЕЦ” В ПИ ИДЕНТИФИКАТОР 72953.29.471 (В ПИ С ПРОЕКТНИ ИДЕНТИФИКАТОРИ 72953.29.143 И 72953.29.144) ПО КК НА ЗЕМЛИЩЕ С.ТРАКИЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИМЕНУВАНЕ НА УЛИЦА В ГР.ХАСКОВО.

       

30.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

31.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА/ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ПО РЕДА НА ЧЛ.52 „А” ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФУТБОЛЕН КЛУБ ХАСКОВО 1957”  ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА.

    

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На  25 март 2019 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности  - 17.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика       - 17.30 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата       - 18.00 ч.

 

 

На  26 март 2019 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                 - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                              - 17.00 ч.

 

 

На  27 март 2019 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания          - 16.00 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                - 16.30 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни

програми и международни връзки                              - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                              - 17.30 ч.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/