ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

         

С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ

НА 19 АПРИЛ 2019 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

        

1.ПОЛАГАНЕ КЛЕТВА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК.

        

2.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЗА 2019 Г.

       

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2019/2020 Г. (ПО ЧЛ.197, АЛ.1 И АЛ.3 НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ)

.

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 Г.

        

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2020 Г. В ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ И КОХЛЕАРНИ ИМПЛАНТИ”  - ГР.ХАСКОВО.

    

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА „БСП” В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.188.36, М. „ЧЕРВЕНА СТЕНА”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ХАСКОВО.

 

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.113.449,  ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „КЕНАНА”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ХАСКОВО.

        

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.733.333,  ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „ХАЛИЛОВО”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ХАСКОВО.

        

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.556.10 С ПРОЕКТЕН НОМЕР 77195.556.47 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „КЕМЕРА”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ХАСКОВО.

        

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ. „ХИСАРЯ” МЕЖДУ УЛИЦИ „БЕЛОГРАДЧИК”, „ВРЪХ БОГДАН”, „МУСАЛА” И БУЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ”, КАТО ЧАСТ ОТ ПУП – ПР ЗА КВ. „ХИСАРЯ”, ОБЯВЕН В ДВ. БР. 56/11.07.2017 Г.

        

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕИМЕНУВАНЕ НА УЛИЦА В КВ.16 – ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА -  ГР.ХАСКОВО.

        

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРОЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ.

        

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО:  ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА/ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.52 „А” ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФУТБОЛЕН КЛУБ ХАСКОВО 1957” ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА.

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

На  15 април 2019 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности  - 17.00 ч.

 

 

 

На  16 април 2019 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                  - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                               - 17.00 ч.

 

 

 

На  17 април 2019 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания           - 16.00 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                 - 16.30 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                - 17.30 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

    СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/