ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

         

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ

НА 28 ЮНИ  2019 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

        

1.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

       

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧАЛНИЯ РАЗМЕР НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ И ЦЕНИ ПРИ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

       

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ППС И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЧРЕЗ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ ФИНАНСОВИЯ ПОСРЕДНИК ДЗЗД „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ” С ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ХАСКОВО.

        

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „МЕРКИ ЗА АДРЕСИРАНЕ НА ТРАНСПОРТА КАТО ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ” НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 2014-2020 И ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ.

        

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, АКТУАЛИЗАЦИЯ И КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2019 Г.

        

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  АКТУАЛИЗАЦИЯ И КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2019 Г. В ЧАСТТА НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” И ВТОРОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ „ЕКОПРОГРЕС” – ГР.ХАСКОВО.

        

10. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИ В ОБЩИНА ХАСКОВО С ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ ЗА ПЪТУВАНЕ ОТ МЕСТОЖИВЕЕНЕ ДО МЕСТОРАБОТА И ОБРАТНО ПРЕЗ 2019 Г.

        

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА „БСП” В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЕНИ В ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЖИВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ” – ГР.ХАСКОВО

        

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2022 Г.

        

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ДИРЕКТОРА НА ОУ „ХР.СМИРНЕНСКИ” – ГР.ХАСКОВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТЗА 2019 ГОД. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТАНГРА – 2018”, ГР.ХАСКОВО.

        

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ” – ГР.ХАСКОВО.

        

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.

        

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА (В С.ГАРВАНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО)

        

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА (УЛ. „ГЕН.РАДЕЦКИ” №15)

        

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО” - ПОСМЪРТНО.

        

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ПО РЕДА НА ЧЛ.52 „А” ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА  ПОДПОМОГНЕ ФИНАНСОВО СПОРТЕН КЛУБ ФУТБОЛЕН КЛУБ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „УФК АСТИ – АБ”.

        

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

На  24 юни 2019 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 17.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика      - 17.30 ч.

 

 

На  25 юни 2019 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                  - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                               - 17.00 ч.

 

 

На  26 юни 2019 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания           - 16.00 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                 - 16.30 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни

програми и международни връзки                                - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                - 17.30 ч.

 

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/