ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

         

С В И К В А М:

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ

НА 13 СЕПТЕМВРИ  2019 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

        

1.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

       

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА „КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО”.

        

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩИ ДЛЪЖНОСТТА „КМЕТ НА КМЕТСТВО”.

        

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЕНА С РЕШЕНИЕ №898 ОТ 31.05.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ХАСКОВО С МАНДАТ 2020-2024.

        

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ХАСКОВО КЪМ 31.12.2018 Г.

        

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРОМЯНА ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ПЛАН НА ОП „ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО”  - ХАСКОВО И ОП „ЕКОПРОГРЕС”.

        

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, АКТУАЛИЗАЦИЯ И КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2019 Г.

        

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. В ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА НЕОТЛОЖНИ ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА И УЛИЧНА МРЕЖА.

 

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА МАЛОМЕРНИ И СЛЕТИ ПАРАЛЕЛКИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПО СТАНДАРТА ЗА УЧЕНИК, СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПМС №219/05.10.2017 Г. И ИЗМЕНЕНА С ПМС №47 ОТ 29.03.2018 Г. В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

        

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН НА 2019/2020 Г.

        

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПИС НА ЗАПОВЕД ПО ДОГОВОР ЗА БФП BG05M9OP001-2.019-0001-С01 ПО ПРОЕКТ „ПОДАЙ РЪКА НА НАШИТЕ ДЕЦА”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОЦЕДУРА „ПРОДЪЛЖАВАЩА ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ” – ЕТАП 2 – ПРЕДОСТЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА” – КОМПОНЕНТ 1.

        

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА” И „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ” ПО ПРОЕКТ „ПОДАЙ РЪКА НА НАШИТЕ ДЕЦА” – ГР.ХАСКОВО.

        

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 Г. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА „ФУТБОЛЕН КЛУБ ХАСКОВО 1924”.

        

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.

        

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ.

        

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 14550.95.41 ПО КК НА С.ГАРВАНОВО, М. „ТЕТРЕЛИКА”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ХАСКОВО.

        

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 14550.32.29 ПО КК НА С.ГАРВАНОВО, М.”ПАМУКЛУКА”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.ГАРВАНОВО.

        

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.553.14, М. „ТУРСКОТО ГРОБЕ”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.

        

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

На  9 септември 2019 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 17.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика      - 17.30 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите

на селата                                                                     - 18.00 ч.

 

 

На 10 септември  2019 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                 - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                              - 17.00 ч.

 

 

На 11 септември  2019 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания           - 16.00 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                 - 16.30 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни

програми и международни връзки                                - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                - 17.30 ч.

 

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                          /Таня Захариева/