ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

                                 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

               От  Станислав Дечев– Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО : Одобряване на план-сметка за разходите от такса битови отпадъци през 2020 г. и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Хасково през 2020 г.

 

 

Уважаеми дами и господа Общински съветници,

 

Съгласно чл.66, ал.1  от ЗМДТ таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност включваща необходимите разходи за:
1.осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци -контейнери, кофи и други;
2.събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
3.проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
4.почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

       

Съгласно чл.67 от ЗМДТ количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци. Когато обаче съществуват обективни обстоятелства, които възпрепятсват този принцип, Общинския съвет може да приеме други основи, на база на които да се определя размера на таксата. Към настоящия момент не е налична база и методология за определяне размера на такса битови отпадъци въз основа на количеството им.

При действащата на територията на община Хасково система за събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък от всяко домакинство или лице е възможно само в случаите, когато домакинството или лицето е единствен ползвател на съответните съдове за отпадъци, т.е. този метод е възможно да бъде прилаган в случаите, когато съдовете за отпадъци са персонални за всяко домакинство. Сметосъбирането на значителен процент от населението на общината е организирано чрез съдове за групово ползване. В определени точки на територията на населеното място са разположени определен брой съдове с различен обем, които се ползват от домакинствата в района. Практиката показва, че съдовете в даден квартал или място се ползват от домакинствата от съседен такъв. При групово ползване на съдовете за смет освен домакинствата, същите се ползват и от офиси, магазини и др. нежилищни имоти. При това положение няма как да се определи обема на генерираните отпадъци от отделния ползвател.

 

Елементите, които формират разходната част на план-сметката от такса битови отпадъци са както следва:

 

І. Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци

 • Предвижда се закупуването на 400 бр. нови съдове ;
 • Предвидените средства са в размер на 45 000 лв. с включен ДДС

ІI. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за транспортирането им  и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци

 • Съгласно сключени договори по  реда на ЗОП с външни изпълнители за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване в град Хасково и в селата на община Хасково очаквания. По тези дейности съгласно чл. 163 а от ЗДДС община Хасково има ангажимент за самоначисление и плащане на ДДС върху фактурираните суми.
 • Прогнозната стойност на разходите възлиза на 3 113 160 лв. с включен самоначислен ДДС.

 

ІІI. Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други

 • Експлоатация на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново- съгласно проведена процедура по реда на ЗОП е сключен договор с изпълнител, осъществяващ управлението на РЦТНО.
 • Предвиждат се дейности за следексплоатационен мониторинг на клетка 1 (стара) в РЦТНО, които ще се възложат на външен изпълнител.
 • Дейности по почистване на нерегламентирани сметища в рамките на общината, които понастоящем също се възлагат на външен изпълнител.
 • Съгласно Наредба 7/2013 г. за реда и начина на изчисляване  и определяне размера на обезпеченията и отчисленията и чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците община Хасково внася средства по индивидуална партида в РИОСВ, както следва:

-по чл. 60 за 2020 г.- 3.03 лв./тон

- по чл. 64- от 3 лв./тон през 2011 г. през 2020 г. се достига европейското ниво от 95 лв./тон;

 • Съгласно нормативните изисквания след изчерпване на капацитета на клетката следва предприемане на действия по закриване, включително биологична и техническа рекултивация. За целта община Хасково има преходен целеви остатък в размер на 267 920 лв. в следствие на изтеглени от партидата ни в РИОСВ 613 503 лв.
 • Съгласно чл. 52 и чл. 79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда през четири годишен период е необходима актуализация на програмите за управление на отпадъците и опазване на околната среда;
 • Предвидените средства за раздела възлизат на 3 098 908 лв.с включен ДДС

IV. Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване

 • Дейност "Чистота" в ОП "Екопрогрес" включва почистването и поддържане на териториите за обществено ползване, които са извън обхвата на договорите с външните изпълнители. Основната част от разходите тук са за възнаграждения и осигурителни вноски, които са силно зависими от държавната политика по доходите;
 • Дейностите по метене, миене и снегопочистване на улиците в населените места се осъществяват от външни изпълнители съгласно проведени процедури по ЗОП;
 • Необходими са средства за почистване на териториите за обществено ползване на територията на селата в община Хасково;
 • Необходимият паричен ресурс е в размер на 3 062 260 лв. с включен ДДС

 

Общият размер на планираните разходи за осъществяване на дейностите по чистота на територията на община Хасково възлизат на 9 319 328 лв.

 

Приходната част от план-сметката се формира от следните компоненти:

 • Планирани средства от постъпили приходи от такса битови отпадъци
 • Целеви остатък от предходни години- при наличие
 • Дофинансиране съгласно чл. 66, ал. 4 от ЗМДТ- при необходимост

В случай, че се запази сегашния размер на такса битови отпадъци, през 2020 г. размерът на приходите би бил 7 000 000 лв., т.е. дофинансирането от страна на Община Хасково ще надвиши 2 000 000 лв.

В тази връзка предлагам Общинския съвет да приеме основи, които са различни от посочената в чл.67, ал.4 от ЗМДТ, поради което в настоящия проект на Решение, като основен способ за определяне размера на такса битови отпадъци предлагам за основи да се ползват:

-за жилищните имоти – данъчната им оценка

-за нежилищни имоти на предприятия – по високата стойност от данъчната оценка и отчетната им стойност.

Към настоящия момент размера на таксата за битови отпадъци е 3 ‰ за населението на гр. Хасково и жилищата на предприятията, като за имотите, които се намират в зона V таксата е в размер на 1.5 ‰. За имотите в селата е определена такса в размер на 4.5 ‰, а за нежилищни имоти, когато за тях не е подадена декларация, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или когато не могат да се установят броя на  използваните съдове, то заплаща годишна такса в размер на 12‰.

Междувременно разходите за предоставяне на услугите ежегодно нарастват, като нараства и размера на отчисленията, които се правят по силата на чл.64 от ЗУО - за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци. Така през 2019 г. техният размер е 57 лв. /при 45 лв. през 2018 г. и 40 лв. през 2017 г./ на тон депониран отпадък, а през следващата 2020 г. техният размер ще бъде 95 лв. на тон депониран отпадък.

Значителното увеличение на размера на отчисленията по чл.64 от ЗУО е основната причина за нарастване на разходите от такса битови отпадъци.

Изпълнението на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване от града и селата в общината, както и миене и метене в града се изпълнява по сключени договори с изпълнители, които са определени по реда на ЗОП и заложените средства за 2020 година са както в предходните години.

Увеличението на средствата за дейностите по чистотата, се отнася за експлоатацията на Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново. В РЦТНО функционират инсталация за сепариране и производство на RDF-гориво, инсталация за компостиране и депо за неопасни отпадъци. За количествата отпадъци, които се депонират в депото, съгласно чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците  се заплащат отчисления в РИОСВ –Хасково, като кумулираните средства могат да се използват единствено от Община Хасково за рекултивация, изграждане на нови клетки и др.дейности свързани с отпадъци.

Отчисленията по чл.64 от ЗУО във вр. с чл.20 от Наредба 7/2013г. за начина и реда за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци за 2020г. са увеличени от 57 лв./тон за 2019г. на 95лв./тон за следващата година. Това увеличение е значително, при положение, че годишно се депонират около 18 500 тона отпадъци, за които отчисленията ще бъдат 1 700 000 - 1 800 000 лева. През последните години приходите от такса смет не покриват разходите и общината следва да дофинансира дейността с около 1 000 000 лв. Увеличеният размер на отчисленията налага осигуряването на допълнителни над 700 000 лв.. При анализ на приходите и разходите във връзка с предлаганото увеличение размера на такса битови отпадъци, се стига до извод, че ще е необходимо дофинансиране със средства от бюджета на община Хасково.

Горното е допустимо по закон, тъй като съгласно разпоредбата на чл.7 ал.1 от ЗМДТ местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата, а разпоредбата на чл.8 ал.1 от ЗМДТ визира принципите, които следва да се спазват при определяне на размера им. В случая таксата се определя в размер, който не покрива необходимите разходи по предоставянето на услугите. С оглед на въведеното изключението по чл.8 ал.3 от ЗМТД е допустимо размерът на таксите да не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата. Разликата между разходите, които са необходимите за предоставянето на услугата и размера на таксата ще бъде за сметка на други общински приходи.

.2

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет- Хасково да вземе следното :

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „а“, във вр. с чл. 62 и чл.66 от ЗМДТ и чл.16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, Общински съвет –Хасково реши:

I.Одобрява План-сметка за необходимите разходи за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Хасково за 2020 година, съгласно приложение № 1.

 

II.Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г. както следва:

1.За населението на гр. Хасково и за жилищата на предприятия – в размер на 3.50 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

-за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 1.3 ‰;

-за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 1.2 ‰;

-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1 ‰;

 

2.За населението и за жилищата на предприятия в IV зона и местностите „Кенана“, „Куба“ и „Туристическа хижа“ – в размер на 3.50 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

-за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 1.5 ‰;

- за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 1 ‰;

-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1 ‰;

 

3.За населението и за жилищата на предприятия в V зона – в размер на 2.00 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

-за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 1 ‰;

-за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 1 ‰;

 

4.За населението в селата в Община Хасково – в размер на 5.00 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

-за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 3 ‰;

-за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 2 ‰;

 

5.За всички нежилищни имоти на предприятия, както следва:

5.1.Когато не е подадена декларация в установения срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или когато не могат да се установят броя на  използваните съдове, се заплаща годишна такса в размер на 13 ‰ /промила/ върху по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти.

5.2.В зависимост от вида и броя на деклариралите съдове за изхвърляне на битови отпадъци на предприятията - размера на таксата е както следва:

За събиране и транспортиране на битови отпадъци:

- за кофа   110 л.                              - 550 лв.

- за контейнер тип „Бобър“         - 1 560лв.

- за контейнер с обем 4 м.3        - 1 560лв.

 

За третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – в размер на 0.5‰ /промила/  върху по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти

 

За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – в размер на 3 ‰ /промила/ върху по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

                   /Станислав Дечев /