ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

        

 С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

НА 29 НОЕМВРИ  2019 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

        

1.ПОЛАГАНЕ КЛЕТВА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК.

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

        

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО: ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧИСЛЕНОСТТА И ПОИМЕННИЯ СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

        

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ИНДИВИДУАЛНАТА ОСНОВНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА.

        

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. В ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА НЕОТЛОЖНИ ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА И УЛИЧНА МРЕЖА.

 

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“, ФИНАНСИРАНА ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 Г.

 

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПРР 2014-2020, ПРИОРИТЕТНА ОС 1: УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ С ПРОЕКТ: „ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО“, ЧАСТ ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ХАСКОВО.

 

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПОДСЛОН НА БЕЗДОМНИ ЛИЦА РЕГИСТРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОКАРВАНЕ И УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ПРЕЗ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ С НТП – ПАСИЩЕ/МЕРА И РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ПИ №77195.707.27 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

 

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ ЗА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЕЛЕН ИМОТ №51682.14 /ПРОЕКТЕН №51618.82.732/, М. „БЕЛИК ХАРМАН“, ЗЕМЛИЩЕ С.НИКОЛОВО.

 

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ С ПИТЕЙНО-БИТОВАТА ВОДА В ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

12.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

 

   

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/