ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

         

С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

НА 20 ДЕКЕМВРИ  2019 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

        

1.ПОЛАГАНЕ КЛЕТВА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ.

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /НСОРБ/.

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА КОМИСИЯ, КОЯТО ДА ИЗГОТВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2020-2024 Г.

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 2020 Г. И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПРЕЗ 2020 Г.

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КОМПЕНСИРАНА ПРОМЯНА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА БУТИЛИРАНА ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА, СОЦИАЛНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, АКТУАЛИЗАЦИЯ И КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2019 Г.

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ В ЖАУТИКОВСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И ИНФОРМАТИКА.

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДЕЛЕГИРАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДА ИЗВЪРШВА КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО КЪМ 31.12.2019 Г.

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЧРЕЗ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПРИЛЕЖАЩИ ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА“ КЪМ СУ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – ГР.ХАСКОВО, ФИНАНСИРАН ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ КЪМ МТСП.

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПРР 2014 – 2020, ПРИОРИТЕТНА ОС 1: УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ С ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОДХОД КЪМ МОНУМЕНТ „СВ.БОГОРОДИЦА“, ЧАСТ ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 2014-2020 Г.

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗУТ – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ.1103 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КАМЕНЕЦ“, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.16А ОТ ЗУТ.

13.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

На 16.12.2019 г. /понеделник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                      - 16.30 ч.

 

 

На 17.12.2019 г. /вторник/:

ПК по бюджет и финанси                                                   - 17.00 ч.

 

 

На 18.12.2019 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания            - 16.00 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                                     - 16.30 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                    - 17.00 ч.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/