Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ

 

 

 

Долуподписаният/ата …………………………………………………………………………,

(име, презиме, фамилия)

 

 

ЕГН:……………………, адрес:…...…………………………………………………………..

……………………………………………………….………………………………………….,

 

в качеството си на кандидат за съдебен заседател към Районен съд – Хасково,

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

 

  • не съм съдебен заседател в друг съд;
  • не съм общински съветник от съдебния район, за който съм избран;
  • не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
  • не работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който съм избран;

 

 

 

 

 

 

Дата: …………………..                                                                   Декларатор:           

    

                                                                                                                               ( ……………)