С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №885 от 05.12.2019 г. по Адм.дело №978/2019 г. по описа на Административен съд -  Хасково

………………………………………………………………………………………………..

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

ОТМЕНЯ по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Хасково разпоредбите на чл.49, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.50, т.1, т.2 ,т.3, т.4 и т.5 от Наредбата за управлението на отпадъците на територията на Община Хасково, приета с Решение №769 от 27.02.2015 г. на Общински съвет – Хасково

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбите на чл.69 от Наредбата за управлението на отпадъците на територията на Община Хасково, приета с Решение №769 от 27.02.2015 г. на Общински съвет – Хасково.

ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Окръжна прокуратура Хасково, разноски по делото в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

Решението  може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалби или протест или ако те са отхвърлени.