С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №572 от 11.07.2018 г. по Адм.дело №400/2018 г. по описа на Административен съд -  Хасково

………………………………………………………………………………………………..

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на чл.26, ал.1, ал.5 и ал.6 от Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково, приета от Общински съвет – Хасково.

ОТХВЪРЛЯ протеста на Прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково в останалата му част, насочена срещу чл.29, ал.5 и чл.30, ал.4 от Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково.

ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Окръжна прокуратура Хасково, разноски по делото в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

Решението  подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

При неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени, решението да се обнародва по реда на чл.194 от АПК – по начина, по който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на обнародването му.