С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №17628 от 23.12.2019 г. по Адм.дело №10257/2018 г. по описа на Върховен административен съд

………………………………………………………………………………………………..

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

         ОТМЕНЯ Решение №572 от 11.07.2018 г. на Административен съд – гр.Хасково, постановено по Административно дело №400/2018 г. в частта, с която е обявена нищожността на чл.26, ал.1, 5 и 6 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на движението на територията на Община Хасково и вместо него ПОСТАНОВЯВА

 

         ОТМЕНЯ чл.26, ал.1, 5 и 6 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на движението на територията на Община Хасково.

 

         ОСТАВЯ в сила решението в останалата част.

 

         РЕШЕНИЕТО е окончателно.