ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

6300 гр.Хасково, пл. „Общински” №1; тел.:038/603-313; 038/603-309;

e-mail: obsht_savet@haskovo.bg

 

 

 

П О К А Н А

 

 

       Във връзка с откритата процедура за допълване Списъка на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково за мандат 2020 – 2024 г., Комисията, избрана с Решение №13 от 20.12.2019 г. на Общински съвет – Хасково, насрочва изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели, което ще се проведе на 03.02.2020 г. (понеделник), от 9:00 ч., в заседателната зала на втори етаж в сградата на Общинска администрация Хасково, както следва:

  1. Адриана Бойчева Николова
  2. Добринка Делчева Иванова
  3. Маринелла Венцеславова Сариева
  4. Маргарит Димитров Ярмов
  5. Светла Савова Иванова
  6. Гергана Димитрова Янакиева
  7. Живка Димитрова Йовчева
  8. Нела Петрова Канева
  9. Мариана Павлинова Чоева
  10. Гергана Петрова Ангелова

 

 

 

Комисия, избрана с Решение №13 от

20.12.2019 г. на Общински съвет – Хасково:

 

Председател: Исмаил Исмаил

 

Членове:

Николай Николов

Светослава Стоянова

Румен Стоянов

Виктор Годжов