ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – кмет на община Хасково

 

 

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с

                 имоти – общинска собственост през 2020 година.

 

 

      

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Във връзка с изискванията на Закона за общинската собственост, в началота на всяка година Общинският съвет трябва да приеме Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

Програмата може да бъде актуализирана през настоящата година. Поради големият обем на Годишната програма, тя е публикувана на официалния сайт на Община Хасково.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и  9 от ЗОС, чл. 15, ал. 3, чл. 45, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:

 

1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година.

 

2. Открива процедури за продажба и отдаване под наем с публичен търг на обектите, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година.

 

 

Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба и отдаване под наем на обекти - общинска собственост.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

            / Станислав Дечев /

 

 

Изготвил: Янко Петев - Дир. Дирекция ИСДУОС

Прикачени файлове