ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – кмет на община Хасково

 

 

Относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската

                 собственост в Община Хасково  за периода 2020 - 2023 г.

 

 

      

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

В изпълнение на разпоредбите на чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общинският съвет приема Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си.

Във връзка с това, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.8 от ЗОС и чл.4, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково приема Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 г.

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

            / Станислав Дечев /

 

 

Прикачени файлове