ЧРЕЗ

Г-ЖА ТАНЯ ЗАХАРИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -

ХАСКОВО

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАД

от Исмаил Исмаил,

общински съветник и председател на Комисия за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели към Районен съд – Хасково с мандат 2020 – 2024 г., определена с Решение №13 от 20.12.2019 г. на Общински съвет – Хасково

 

ОТНОСНО: Предложения за избор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково с мандат 2020 – 2024 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно постъпило писмо в Общински съвет – Хасково с вх. №. 11-03-02-89/04.12.2019 г. от председателя на Окръжен съд – Хасково, със свое Решение №13 от 20.12.2019 г. Общински съвет – Хасково откри процедура за попълване състава на съдебните заседатели към Районен съд – Хасково с мандат 2020-2024 г.  Избрана бе Комисия от общински съветници за изготвяне на предложения за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково с мандат 2020 – 2024 г., в състав: председател: Исмаил Исмаил и членове:Николай Николов, Светослава Стоянова, Румен Стоянов и Виктор Годжов.

На интернет страницата на Общински съвет – Хасково – www.obs.haskovo.bg се публикува информация за откритата процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково с мандат 2020 – 2024 г., с посочени изисквания към кандидатите, както и необходимите документи, които кандидатите за съдебни заседатели трябва да представят (регламентирани в Закона за съдебната власт).

В срока от датата на обявяване за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Хасково за мандат 2020 – 2024 г. – 30.12.2019 г. до 10.01.2020 г. в деловодството на Общински съвет – Хасково са постъпили документи за участие на 10 кандидати. По реда на тяхното постъпване са както следва: 

1.Адриана Бойчева Николова  с вх.№01 от 06.01.2020 г

2.Добринка Делчева Иванова с вх.№02 от 07.01.2020 г.

3.Маринелла Венцеславова Сариева с вх..№03 от 08.01.2020 г.          

4.Маргарит Димитров Ярмов с вх№04 от 08.01.2020 г.            

5.Светла Савова Иванова с вх.№05 от 09.01.2020 г.

6.Гергана Димитрова Янакиева с вх.№06 от 09.01.2020 г.

7.Живка Димитрова Йовчева с вх.№07 от 09.01.2020 г.

8.Нела Петрова Канева с вх.№08 от 09.01.2020 г.

9.Мариана Павлинова Чоева с вх.№09 от 09.01.2020 г.

10.Гергана Петрова Ангелова с вх.№10 от 09.01.2020 г.

 

В изпълнение на чл. 68 от Закона за съдебната власт, на дата 15.01..2020 г. се проведе закрито заседание на Комисията. Провериха се документите на горецитираните кандидати по реда на тяхното постъпване и се констатира, че всички кандидати са приложили документите, посочени в разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт. Установи се, че отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт и по отношение на тях не са налице ограниченията визирани в разпоредбата на чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

На основание гореизложеното Комисията единодушно реши да допусне до изслушване кандидатите:  

№1.Адриана Бойчева Николова

№2.Добринка Делчева Иванова

№3.Маринелла Венцеславова Сариева   

№4.Маргарит Димитров Ярмов

№5.Светла Савова Иванова

№6.Гергана Димитрова Янакиева

№7.Живка Димитрова Йовчева

№8.Нела Петрова Канева

№9.Мариана Павлинова Чоева

№10.Гергана Петрова Ангелова

 

Взе се единодушно решение от Комисията, публичното изслушване да бъде на дата 03.02.2020 г. от 09:00 часа за всички кандидати, подали документи.

Списък на допуснатите кандидати до публично изслушване се обяви на интернет страницата на Общински съвет – Хасково – www.obs.haskovo.bg, с посочената дата, часа и мястото на провеждане на публичното изслушване.

За проведеното закрито заседание е съставен протокол №1 от дата 15.01.2020 г.

На дата 03.02.2020 г. Комисията проведе публично изслушване на кандидатите за съдебни заседатели. На изслушването се явиха следните кандидати за съдебни заседатели:

1.Адриана Бойчева Николова,

2.Маринелла Венцеславова Сариева      

3.Маргарит Димитров Ярмов

4.Светла Савова Иванова

5.Гергана Димитрова Янакиева

6.Живка Димитрова Йовчева

7.Нела Петрова Канева

8.Мариана Павлинова Чоева

9.Гергана Петрова Ангелова .

 

Не се яви на публично изслушване кандидатът за съдебен заседател Добринка Делчева Иванова.

 

На всички явили се кандидати за изслушването се зададоха въпроси, свързани с: допълнително изложение на мотивите им, относно кандидатурата – съдебен заседател; дейността на съдебните заседатели; нормативната уредба, касаеща съдебния заседател (Закона за съдебната власт, раздел II и Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели), функциите им, в случай, че бъдат избрани за съдебни заседатели какво биха направили, за да допринесат за постановяване на справедливи присъди, отговарящи на целите на наказанието и на превенцията за предотвратяване на обществено опасни деяния; преценка качествата на кандидата – комуникативни умения, работа в екип, умения за подреждане на приоритетни задачи.

За проведеното публично заседание е съставен протокол №2 от дата 03.02.2020 г.

След публичното изслушване на дата 03.02.2020 г. Комисията продължи в закрито заседание относно избор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково с мандат 2020 – 2024 г., които да бъдат предложени на Общински съвет – Хасково.

След обсъждания и анализ на представянето по време на изслушването на кандидатите за съдебни заседатели Комисията единодушно взе следното решение:

Допуска да бъдат предложени за гласуване на Общински съвет – Хасково кандидатурите на следните  кандидати за съдебни заседатели:

1.Адриана Бойчева Николова,

2.Маринелла Венцеславова Сариева       

3.Маргарит Димитров Ярмов

4.Светла Савова Иванова

5.Гергана Димитрова Янакиева

6.Живка Димитрова Йовчева

7.Нела Петрова Канева

8.Мариана Павлинова Чоева

9.Гергана Петрова Ангелова,

които да бъдат предложени от Общински съвет – Хасково за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Хасково.

 

Мотивите за направените предложения са:

Горецитираните кандидати за съдебни заседатели отговориха на поставените им въпроси, като с отговорите си показаха теоретични, съответно и практически познания в областта на правораздаването и института на „съдебния заседател“ в наказателния процес. Изложиха вижданията си за изпълнението на функцията на съдебен заседател. Гарантират, че ще положат сили и старание, за да се представят успешно на тази позиция, която им дава възможност да изразят своя граждански дълг. Притежават необходимия личностен, експертен и волеви потенциал за осъществяване на функцията съдебен заседател.

 

Комисията не допуска да бъде предложена за гласуване на Общински съвет Хасково кандидатурата но Добринка Делчева Иванова, тъй като същата не се яви на изслушване, като такова е регламентирано да бъде проведено с всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, съгласно разпоредбата на чл. 68а, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

 

За проведеното закрито заседание е съставен протокол №3 от дата 03.02.2020 г.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: съгласно текста.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ..........................

                                                                                                                       Исмаил Исмаил