С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №45 от 10.02.2020 г. по Адм.дело №1324/2019 г. по описа на Административен съд -  Хасково

………………………………………………………………………………………………..

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково разпоредбите на чл.4, ал.2, б. „д“, чл.7, ал.3, чл.10, б. „б“, чл.19 в частта „… за което се заплаща такса в размер определен в чл.40, т.19 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги“ от Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково, приета с Решение №927/28.06.2019 г. на Общински съвет – Хасково.

ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Окръжна прокуратура Хасково, направените разноски по делото в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

Решението  подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

        

При неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени, решението да се  оповести по реда на чл.194 от АПК.