ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Приемане на мерки за защита на бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         На 13.03.2020 г. с Решение на Народното събрание на Република България бе обявено извънредно положение. Впоследствие бяха издадени редица заповеди, както от страна на Министъра на здравеопазването, така и от страна на Директора на РЗИ – Хасково, с които бяха наложени ограничения върху част от бизнеса и организациите, които се занимават с развитието на спорта и културата в града, както и върху организациите осъществяващи различни социални функции.

Въведените противоепидемични мерки ще доведат до финансови загуби и съответно ще поставят в тежко икономическо положение бизнеса и ще нанесат вредни последици върху развитието на спорта и културата, както и върху организациите, осъществяващи социални функции, което ще рефлектира и върху жителите на общината.

        Освен предприетите мерки на национално ниво за ограничаване разпространението на вируса и мерките за бизнеса, считам че Община Хасково следва да предприеме допълнителни мерки за защита на местния бизнес, спортните и културни организации, както и организациите, които осъществяват социални функции, чрез освобождаване от наем на имотите за срока на въведеното извънредно положение, в които се осъществява търговска, спортна, културна и социална дейност и същите са в невъзможност да извършват обичайната си дейност, поради въведените противоепидемични мерки.

        В Закона за общинската собственост (ЗОС), както и в Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Хасково не се съдържат специални правила по отношение изменението на действащи наемни договори върху обекти общинска собственост. При това положение приложимата материално правна разпоредба се явява чл.20а от ЗЗД, която предвижда, че договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили и същите могат да бъдат изменени, прекратени, разваляни или отменени само по взаимно съгласие на страните или на основания, предвидени в закона. Възможност за освобождаването от наем предоставя, както чл.108 от Закона за задълженията и договорите, така и разпоредбата на чл.6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

В тази връзка Решението на Общинския съвет за освобождаване от наема не е нито нормативен, общ или индивидуален административен акт и с него не се създават пряко права или задължения за насрещните страни, а се създава възможност за изменението на договорите, чрез сключване на допълнителни споразумения. Самото Решение на Общинския съвет представлява акт на управление на общински недвижими имоти.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание с чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.20а във вр. с чл.108 от Закона за задълженията и договорите и чл.6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Общински съвет –Хасково реши:

 

1.Освобождава от наем, за срока на въведеното извънредно положение, лицата, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

2.Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на допълнителни споразумения към договорите за наем.

3.Настоящото решение не включва концесионните договори.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/