С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №91 от 28.02.2020 г. по Адм.дело №1306/2019 г. по описа на Административен съд -  Хасково

………………………………………………………………………………………………..

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.24 Д от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, приета с Решение №132 по Протокол №10 от заседание на Общински съвет – Хасково, проведено на 27.06.2008 г.

Решението  може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

        

След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда, по който е обявена разпоредбата от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.