ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

        

 С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ

НА 26 ЮНИ 2020 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

        

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА НА „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЕСТНАТА КУЛТУРА, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2020 Г.

 

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО И ИН ВИВО“ НА СЕМЕЙСТВА И ЛИЦА, ЖИВЕЕЩИ НА СЕМЕЙНИ НАЧАЛА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЖИВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ОП „ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ И ОП „СПОРТ И ОТДИХ“ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ НА ОП „ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ В ОП „СПОРТ И ОТДИХ“.

 

6. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА.

 

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНА ПРОЦЕДУРА „ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ, НАСТАНЕНИ В СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ ОТ I ДО XII КЛАС“, ФИНАНСИРАНА ОТ МТСП ЧРЕЗ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“.

 

8..ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.750.155 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КАМЕНЕЦ“.

 

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.703.381 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КЕНАНА“/.

 

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЯТА „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРНОТО ДЕЛО“.

 

11..ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.744.35 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КАМЕНЕЦ“/

 

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.703.401 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КЕНАНА“/

 

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.726.222 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, УЛ. „КАРТЕЧАР“/

 

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.726.121 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО /УЛ. „БУДАПЕЩА“ №1/

 

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА.

 

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.719.165 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, УЛ. „ПОБОРНИЧЕСКА“ №8/.

 

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА ЧЛ.54 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ.

 

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 38580.22.97 В ЗЕМЛИЩЕ С.КОРЕН НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

 

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ.

 

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ И МАНДАТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК – ХАСКОВО.

 

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН НА 2020/2021 г.

 

25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ.1052 И КВ.1053, Ж.Р. „КЕНАНА“, ГР.ХАСКОВО.

 

26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ПИ №77195.182.11 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

 

27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПИ №77195.117.34 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

 

28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ.52, ГР.ХАСКОВО.

 

29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА 2 БР. ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ, 1 БР.ДЪРВЕНА ЛЮЛКА И НАВЕС ТИП БЕСЕДКА В ПИ 77195.514.2 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, ПОПАДАЩ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ С НТП – ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА.

 

30.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА 77195.727.83, 77195.727.84, 77195.727.85, 77195.727.86, 77195.727.87, 77195.727.88, 77195.727.89, 77195.727.90, 77195.727.91, 77195.727.92, 77195.727.93, 77195.727.94, 77195.727.95, 77195.727.96, 77195.727.97, 77195.727.98, 77195.727.99, 77195.727.100, 77195.727.101, 77195.727.102, 77195.727.103, 77195.727.104, 77195.727.56, 77195.727.57, 77195.727.58, 77195.727.59, 77195.727.60, 77195.727.61, 77195.727.11, 77195.727.67, 77195.727.68, 77195.727.69, 77195.727.70, 77195.727.71, 77195.727.72, 77195.727.73, 77195.727.74, 77195.727.75, 77195.727.76, 77195.727.77, 77195.727.78, 77195.727.64, 77195.727.65, 77195.727.66, 77195.727.50, 77195.727.51, 77195.727.44, 77195.727.45, 77195.727.46, 77195.727.47, 77195.727.48, 77195.727.49, 77195.727.14, 77195.727.23, 77195.727.24, 77195.727.26, 77195.727.27, 77195.128.25, 77195.128.26, 77195.128.27, 77195.128.28, 77195.128.29, 77195.128.30, 77195.128.31, 77195.128.32, 77195.128.33, 77195.128.34, 77195.128.35, 77195.128.36, 77195.128.96, 77195.128.97, 77195.128.98, 77195.128.99, 77195.128.100, 77195.128.96, 77195.128.40, 77195.128.41, 77195.128.42, 77195.128.43, 77195.128.44, 77195.128.45, 77195.128.46, 77195.128.47, 77195.128.48, 77195.128.49, 77195.128.80, 77195.128.81, 77195.128.82, 77195.128.83, 77195.128.84, 77195.128.85, 77195.128.86, 77195.128.87, 77195.128.88, 77195.128.89, 77195.128.90, 77195.128.91, 77195.128.92, 77195.128.93, 77195.128.94, 77195.128.51, 77195.128.52, 77195.128.53,  77195.128.54, 77195.128.55, 77195.128.56, 77195.128.57, 77195.128.58, 77195.128.59, 77195.128.60, 77195.128.61, 77195.128.62, 77195.128.63, 77195.128.64, 77195.128.69, 77195.128.103, 77195.128.102, 77195.128.101 И 77195.128.2 И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РЕГУЛАЦИЯ С ЦЕЛ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПИ 77195.127.16, ЧАСТ ОТ ПИ 77195.127.29 ПИ 77195.127.11, И ПИ 77195.127.15 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА“ .

 

31.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЕНИЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2019 Г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА.

 

32.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ И ПРОУЧВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ В ПАРК „ЯМАЧА“ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЦЕЛИ.

 

33.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН  НА ХАСКОВО“.

 

34.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

35.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИМЕНУВАНЕ НА УЛИЦА В ГР.ХАСКОВО.

 

36.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

На 22.06.2020 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности     - 16.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика          - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата         - 18.00 ч.

 

 

На 23.06.2020 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                        - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                    - 17.00 ч.

 

 

 

На 24.06.2020 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания               - 16.30 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                                      - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                     - 17.30 ч.

 

 

 

         С оглед защита живота и здравето на гражданите в условия на епидемия от COVID-19  и удължените строги противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, заседанието на Общински съвет – Хасково на 26.06.2020 г. ще се проведе без присъствието на граждани в залата, вкл. журналисти, при спазване на предписанията на здравните органи относно лична дистанция, ползване на защитни средства, режим на дезинфекция на помещението. Заседанието на Общински съвет – Хасково ще бъде излъчвано онлайн.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                         /Таня Захариева/