С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №336  от 30.06.2020 г. по Адм.дело №75/2020 г. по описа на Административен съд -  Хасково

………………………………………………………………………………………………..

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково разпоредбите на чл.21, чл.29 и §2 от ПЗР на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково, приета с Решение №927/28.06.2019 г. на Общински съвет – Хасково.

ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Окръжна прокуратура – Хасково направените по делото разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

Решението  подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

При неподаване на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени решението да се оповести по реда на чл.194 от АПК.