ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

         

С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ОСМО ЗАСЕДАНИЕ

НА 31 ЮЛИ 2020 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

                                       

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

        

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА  КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2020 Г.

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО – ЕТАП I.

 

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г. НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА.

 

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ДАРЕНИЕ НА ИМОТ.

 

5..ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОТКУПУВАНЕ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА НА ГРОБНОТО МЯСТО НА АСПАРУХ ЛЕШНИКОВ – АРИ.

 

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.718.318 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №34/

 

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.713.231 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, УЛ. „ГЕОРГИ КИРКОВ“ №75/.

 

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ДИРЕКТОРА НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА“ – ГР.ХАСКОВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  ОТПИСВАНЕ НА НЕСЪБИРАЕМИ ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ ОТ НАЕМИ ЗА ПОЛСКИ ПЪТИЩА.

 

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ В ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 37383.500.104, 22589.58.18, 22589.58.191, 37383.113.138, 37383.113.195, 37383.503.120, 37383.113.196, 37383.113.119, 37383.113.126, 37383.113.136, 37383.113.142, 37383.113.1, 37383.113.3, 37383.114.164, 37383.114.153, 37383.114.1, 37383.114.158, 37383.115.159 И 37383.115.1 ПО КККР НА СЕЛАТА КНИЖОВНИК И ДОЛНО ВОЙВОДИНО.

 

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕШКА В ГРАНИЦИТЕ, НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ И ВИДА ТЕРИТОРИЯ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ 77195.102.18, 77195.102.25, 77195.705.220, 77195.707.24 И 77195.705.219, ГР.ХАСКОВО, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО“.

 

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО - ПОСМЪРТНО.

 

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ М.НОЕМВРИ 2019 Г. ДО М.ЮНИ 2020 Г.

 

21.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

На 27.07.2020 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности      - 16.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика            - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата           - 18.00 ч.

 

 

 

На 28.07.2020 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                      - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                   - 17.00 ч.

 

 

 

На 29.07.2020 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания                - 16.30 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                        - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                       - 17.30 ч.

 

 

 

        

С оглед защита живота и здравето на гражданите в условия на епидемия от COVID-19  и удължените строги противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-403/15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването, заседанието на Общински съвет – Хасково на 31.07.2020 г. ще се проведе без присъствието на граждани в залата, вкл. журналисти, при спазване на предписанията на здравните органи относно лична дистанция, ползване на защитни средства, режим на дезинфекция на помещението.

Заседанието на Общински съвет – Хасково ще бъде излъчвано онлайн.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                         /Таня Захариева/