С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №228  от 23.04.2019 г. по Адм.дело №243/2019 г. по описа на Административен съд -  Хасково

………………………………………………………………………………………………..

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково, приета с Решение №42 от 25.01.2019 г. на  Общински съвет – Хасково.

         ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Окръжна прокуратура Хасково разноски по делото в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

         Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

         При неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени, решението да се оповести по реда на чл.194 от АПК.