С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение от 13.05.2019 г. по Адм.дело №243/2019 г. по описа на Административен съд -  Хасково

…………………………………………………………………………………….

 

         На основание чл.175, ал.2 от АПК, съдът

 

                                               Р Е Ш И:

 

         ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №288 от 23.04.2019 г., постановено по АД 243/2019 г. по описа на Административен съд – Хасково, като навсякъде изписаното: „Решение №42 от 25.01.2019 г. на Общински съвет – Хасково“, да се чете: „Решение №824 от 25.01.2019 г. на Общински съвет – Хасково“.

         Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за изготвянето му.

         Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

         След влизане в сила на решението, същото да се отбележи върху поправеното решение и преписите за страните.