О Б Я В А

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково, Председателят на Общински съвет - Хасково кани местната общност да се включи в публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2019 г.

   

Обсъждането ще се проведе на 18.08.2020 г. /вторник/ от 17.00 ч. в зала “Хасково”.

 

С оглед защита живота и здравето на гражданите в условия на епидемия от COVID-19  и удължените строги противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-446/31.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването, обсъждането на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2019 г. ще се проведе при спазване на предписанията на здравните органи относно лична дистанция, ползване на защитни средства, режим на дезинфекция на помещението.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/