З А П О В Е Д

                        

№ОбС-15

                   

от 28.10.2020 год.

 

  

На основание чл.28 „А“ от ЗМСМА,  Заповед №РД-01-626 от 27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Решение на Председателския съвет на Общински съвет – Хасково от 28.10.2020 г.:

 

1.Насрочвам заседание от разстояние /онлайн на Общински съвет – Хасково на 06.11.2020 г. /петък/ от 9.00 ч.

 

2.Дневният ред на заседанието остава същия.

 

3.Нови заседания на Постоянните комисии няма да се провеждат.

          

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:  /п/

                              /Таня Захариева/