З А П О В Е Д

                    

№ОбС-16

               

от 29.10.2020 год.

 

В изпълнение на правомощията ми по чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

ДОПЪЛВАМ И ИЗМЕНЯМ

 

Заповед №ОбС-15 от 28.10.2020 г. на председателя на ОбС-Хасково, както следва:

 

Посоченото правно основание по чл.28А от ЗМСМА да се чете чл.28 А, ал.1 от ЗМСМА, а именно: „Общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.“

 

Посоченото основание Заповед на МЗ №РД-01-626/27.10.2020г., да се чете т.5 от Заповед на МЗ №РД-01-626/27.10.2020г., уреждаща забрана за провеждане на обществени мероприятия в присъствена форма на повече от 30 човека в закрито помещение.

 

Точка 2 от заповедта да се чете: Заседанието на 06.11.2020г. на ОбС - Хасково ще се проведе при същия Дневен ред, обявен с покана на интернет страницата на ОбС - Хасково на 21.10.2020г.

 

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед №ОбС-15 от 28.10.2020 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО: /п/

                                 /Таня Захариева/