ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Приемане на  мерки за защита на бизнеса и справяне с икономическите последици,  вследствие усложнената епидемиологична обстановка

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

        

С Решение № 855/ 25.11.2020г. на Министерски съвет е въведена извънредна епидемична обстановка до 31.01.2021 г. Със Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването, считано от 27.11.2020г. до 31.01.2021г. са въведени и временни ограничителни противоепидемични мерки, с цел овладяване разпространението на COVID-19. Във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка и временните противоепидемични мерки са наложени ограничения върху част от бизнеса в града, които ще доведат до финансови загуби и съответно ще го поставят в тежко икономическо положение, което от своя страна ще рефлектира и върху пазара на труда, а от там и върху гражданите.

Освен предприетите мерки на национално ниво за ограничаване разпространението на вируса и мерките за бизнеса, считам че Община Хасково следва да предприеме допълнителни мерки за защита на местния бизнес, чрез освобождаване заплащането на дължими местни такси и цени на услуги от страна на пострадалите икономически оператори.

Съгласно чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси. Овластяването на Общинския съвет с това право е в съответствие с неговата същност като орган на местното самоуправление – избран пряко от населението, осъществяващ политиката за изграждане и развитие на общината, с оглед осъществяването на дейностите по чл. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), както и на други дейности, определени със закон. В тази връзка Общинският съвет е компетентен да определя политиката на общината по самостоятелното осъществяване на всички въпроси от местно значение, които законодателят е предоставил в компетентност на общините, в т.ч.  и местните финанси. 

С настоящата докладна записка, предлагам Общинският съвет да освободи предприятията, които не са осъществявали дейност по време на извънредната епидемична обстановка, от такса битови отпадъци и такси и цени на услуги по чл.21, ал.1 и ал.3, чл.56, т.1, б. „а“, „б“, „в“ и „г“ и чл.56А от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково (Наредбата).

Съгласно чл.8, ал.6 от ЗМДТ освобождаването от такси се извършва по ред, определен в Наредбата. В действащата Наредба на Община Хасково такъв ред не е предвиден, но това не лишава от компетентност Общинския съвет да приеме такова решение. В случая следва да се приложи общия ред за вземане на Решения.

Доколкото това решение представлява общ административен акт, то следва да се приложи реда за приемане на общи административни актове (чл.65- чл.74 от АПК).

При вземане на решението следва да се съобрази и обстоятелството дали таксите са станали изискуеми, тъй като освобождаването е юридически факт, който прави невъзможно пораждането на фактическия състав на правната норма, която съдържа задължението за заплащане на определената такса. Станали ли са изискуеми, то задължението е възникнало и доколкото представлява публично вземане по смисъла на чл.162, ал.2, т.3 от ДОПК не може да има освобождаване, а само опрощаване, което пък е в изключителната компетентност на Президента – чл.98, т.12 от Конституцията.

Такса битови отпадъци става изискуема на 30 юни през текущата година – съгласно чл.17, ал.1 от Наредбата, поради което няма пречка преди тази дата Общинският съвет да приеме решение, с което да освободи частично от заплащането й определена категория лица.

Таксите по чл.21, ал.1 и ал.3 от Наредбата се дължат ежемесечно, поради което Общинският съвет не би могъл да приеме решение, с което да освободи лицата от заплащането им за минал период от време, но може да ги освободи за бъдещ период, който следва да се равнява на периода, в който предприятията са засегнати от предприетите мерки.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.8, ал. 6 от ЗМДТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет –Хасково реши:

 

1.Освобождава от заплащането на такси по чл.21, ал.1 и ал.3, и цени на услуги по чл.56, т.1, б. „а“, „б“, „в“ и „г“ и чл.56а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, лицата, които са преустановили дейността си или част от нея, в резултат на въведените извънредни противоепидемични мерки и не използват услугите, за които се дължат такси и цени.

 

Срокът, за който се освобождават лицата, е времето през което е обявена извънредната епидемична обстановка, като лицата се освобождават от заплащането на бъдещи такси и цени, след приемане на настоящото решение.

 

2. Освобождава лицата, за които е въведена абсолютна забрана за осъществяване на дейност, съгласно въведените от 27.11.2020г. извънредни противоепидемични мерки, от заплащане на такса битови отпадъци за срок от два месеца.

 

3. Освобождаването от такси и цени на услуги става след подаване на заявление-декларация по образец до Кмета на Община Хасково.

 

4. Възлага на Кмета на Община Хасково да изготви образец на заявление-декларация.

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/