ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

 

Относно:  Създаване на общинско предприятие „Обреден дом“ и приемане на Правилник за дейността и устройството му.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Община Хасково е създала търговско дружество „Обреден дом“ ЕООД, на което в Наредбата за управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на Община Хасково са му вменени редица задължения, като: стопанисване и управление на гробищните паркове; издаване на разрешения за благоустрояване и оформяне на гробните места; разрешаване продължаването правото на гробоползване; разрешаването на подготвителни работи за извършване на СМР в гробищните паркове; издаване на разрешение за поставяне на пейки, маси и огради около гробните места; съгласуване при поставяне на паметници; осъществяване на контрол по спазване на наредбата; издаване на нареждания за отстраняване на съоръжения, изградени в нарушение на разрешението. Така вменените му права и задължения са отменени с Решение №439/01.10.2020 г., постановено по адм. дело №268/2020 г. по описа на Административен съд – Хасково, което към настоящия момент не е влязло в сила. Един от мотивите на съда е, че тези дейности следва да се осъществяват от общинско предприятие, създадено по реда на ЗОС, а не от търговско дружество.

 

I.Причини за създаване на ОП „Обреден дом“ и приемането на правилник за дейността и устройството му.

 

Необходимостта от предоставяне на услуги и осъществяването на местни дейности, насочени към за задоволяване потребностите на населението.

На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост общинското предприятие се създава, преобразува и закрива по решение на общинския съвет.

 В съответствие с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, в който се определя предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.

Следователно, като етап от създаването на общинско предприятие е необходимо да бъде взето решение за неговото създаване и да бъде приет правилник за дейността му, както и да бъде определена организационно-управленската структура и числеността на персонала.

 

ІІ.Цели, които се поставят с приемане на Правилник за дейността на ОП „Обреден дом“ :

 

Приемането на Правилник за дейността на Общинско предприятие „Обреден дом“ се налага с цел регламентиране на общите положения, предмета на дейност, наименованието и седалището, управлението и представителството, структурата на предприятието, както и правата и задълженията на неговия директор и организацията на отчетността и контрола по отношение на дейността.

Всички горепосочени отношения е необходимо да бъдат нормативно уредени с цел законосъобразно функциониране на предприятието.

 

ІІІ.Финансови и други средства, необходими за приемането на Правилника за дейността на ОП „Обреден дом“:

 

Новосъздаденото ОП „Обреден дом“ ще се финансира със средства от бюджета на Община Хасково и неговият директор ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

Приемането на Правилника няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

Бюджетни средства ще бъдат необходими за функционирането на самото общинско предприятие и същите са заложени в проекта за бюджета на Община Хасково за 2021 г.

 

ІV.Очаквани резултати от приемане на предлагания Правилник за дейността на ОП „Обреден дом“:

 

Приемането и прилагането на Правилника ще доведе до ефективност и осъществяването на законосъобразна дейност на ОП „Обреден дом“, съответно до правилното стопанисване и управление на предоставеното му имущество.

 

V.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

 

Предлаганият проект за приемане на Правилник за дейността и устройството на ОП „Обреден дом“ е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление /ЕХМС/, както и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

С оглед разпоредбите на ЕХМС, органите на местно самоуправление разполагат в рамките на закона с пълна свобода да поемат инициатива по всеки въпрос, който не е изключен от тяхна компетентност или предоставен на друга власт, поради което и обхватът на правомощията, поверени на органите на местно самоуправление, следва да бъде максимално широк. В същото време правомощието за приемане на такъв Правилник е предоставено в правомощията на общинския съвет, съгласно разпоредбата на чл.52, ал.3 от Закона за общинската собственост.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.52, ал.2 и ал.3 от ЗОС, Общински съвет – Хасково реши:

 

I.Създава общинско предприятие „Обреден дом“, считано от 01.03.2021 г.

II.Определя предмет на дейност на ОП „Обреден дом“ както следва:

1.Организира  и извършва услуги, свързани с траурни обреди;

2.Управлява и поддържа гробищните паркове и терени и прилежащите им сгради, съоръжения и друго имущество общинска собственост;

3.Води регистър на гробните места, събира и отчита таксите за гробоползване по Закона за местните данъци и такси;

4.Извършва безплатни погребения на граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално слаби, в рамките на гласуваните от Общински съвет Хасково бюджетни средства.

III.Приема Правилник за дейността и устройството на ОП „Обреден дом“.

IV.Предоставя за управление на ОП „Обреден дом“ следното недвижимо имущество, собственост на Община Хасково:

1.Централен гробищен парк, ведно с построените в него сгради за траурни ритуали

2.Кенански гробищен парк;

3.Македонски гробищен парк, ведно с построените в него сгради за траурни ритуали

4.Сграда, находяща се в гр. Хасково, ул. „Македония“ №12

 

            На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на решението в частта за създаване на общинското предприятие.

           

            Мотиви: В проекта на правилника, който е нормативен акт, изрично е посочено, че същият влиза в сила на 01.03.2021 г. Целта на предварителното изпълнение на акта е осъществяването на дейността, която извършва към настоящия момент „Обреден дом“ ЕООД, по изцяло законосъобразен начин – чрез общинско предприятие, а не чрез търговско дружество.

           

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/

 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилника за дейността и устройството на ОП „Обреден дом“ на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.