С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №439  от 01.10.2020 г. постановено по Адм.дело №268/2020 г. по описа на Административен съд -  Хасково

………………………………………………………………………………………………..

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково: чл.7, ал.1; чл.10, ал.5; чл.12, ал.2; чл.23, пр.4 и пр.последно, б. „а“; чл.30; чл.31, ал.2; чл.35; чл.36, ал.1 и чл.37, ал.2 в частта му „или упълномощени от него длъжностни лица“ от Наредба за управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на Община Хасково.    

ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Окръжна прокуратура Хасково разноски по делото в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

При неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени, решението да се оповести по реда на чл.194 от АПК.

 

…………………………………………………………………………………….