ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

 

 

ОТНОСНО: освобождаване от такси.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

        

От въвеждането на извънредното положение, впоследствие и на извънредната епидемична обстановка, на територията на страната се прилагат различни по вид противоепидемични мерки. Като най-засегнати от тях се явяват заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, доколкото по отношение на същите или се преустановяват посещенията или им се разрешава да работят с намален капацитет на посетителите.

През времето на прилагане на противоепидемичните мерки Община Хасково на два пъти освобождаваше от заплащането на такси по чл.21 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както и от ТБО лицата, на които им е било забранено да извършват дейност, но през това време те са заплащали дължимите към общината такса.

През 2021 г. на заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма им бе разрешено да имат посетители едва на 01.03.2021 г., като считано от 12.03.2021 г. със Заповед на директора на РЗИ – Хасково бяха въведени допълнителни ограничения по отношение на тях, а считано от 22.03.2021 г. отново се преустановиха посещенията.

Въпреки че на национално ниво се предприемат редица мерки за подпомагане на тези бизнеси, то считам че Община Хасково също следва да ги подпомогне.

Разрешителните за поставяне на маси за консумация се издават за определен период, а не месец за месец и е напълно възможно след подновяването им на работа и при нов пик на заразата, заведенията отново да бъдат затворени, но таксите ще останат дължими.

Ето защо предлагам Общински съвет – Хасково да освободи от такси по чл.21 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково всички физически и юридически лица, които осъществяват дейност на заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, от заплащането на такси по чл.21 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, за разполагането на маси за консумация, вкл. за разполагането на съоръжения /тенти, подиуми, навеси и др./, когато същите обслужват масите за консумация, като предлагам периода на освобождаване от такси да бъде 01.05.2021 – 31.01.2022 г.

Неплащането на посочените такси за този период би довело до липса на постъпления по бюджета на общината за около 200 000 лв., но предвид стабилното й финансово състояние това не би нарушило дейността й. Още повече, че през 2021 г. се осъществиха няколко големи имотни сделки, които акумулираха по-големи от предвидените данъчни приходи.

Съгласно чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси. Овластяването на Общинския съвет с това право е в съответствие с неговата същност като орган на местното самоуправление – избран пряко от населението, осъществяващ политиката за изграждане и развитие на общината, с оглед осъществяването на дейностите по чл. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), както и на други дейности, определени със закон. В тази връзка Общинският съвет е компетентен да определя политиката на общината по самостоятелното осъществяване на всички въпроси от местно значение, които законодателят е предоставил в компетентност на общините, в т.ч.  и местните финанси.

Освобождаването от такси, съгласно чл.8, ал.6 от ЗМДТ се извършва по ред, определен в Наредбата. В действащата Наредба на Община Хасково такъв ред не е предвиден, но това не лишава от компетентност Общинския съвет да приеме такова решение. В случая следва да се приложи общия ред за вземане на Решения.

Доколкото това решение представлява общ административен акт, то следва да се приложи реда за приемане на общи административни актове (чл.65- чл.74 от АПК).

При вземане на решението следва да се съобрази и обстоятелството дали таксите са станали изискуеми, тъй като освобождаването е юридически факт, който прави невъзможно пораждането на фактическия състав на правната норма, която съдържа задължението за заплащане на определената такса. Станали ли са изискуеми, то задължението е възникнало и доколкото представлява публично вземане по смисъла на чл.162, ал.2, т.3 от ДОПК не може да има освобождаване, а само опрощаване, което пък е в изключителната компетентност на Президента – чл.98, т.12 от Конституцията.

Таксите по чл.21 от Наредбата се дължат ежемесечно, поради което Общинският съвет не би могъл да приеме решение, с което да освободи лицата от заплащането им за минал период от време, но може да ги освободи за бъдещ период.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.8, ал. 6 от ЗМДТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет –Хасково реши:

 

Освобождава, за периода 01.05.2021 г. – 31.01.2022 г., всички физически и юридически лица, които осъществяват дейност на заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, от заплащането на такси по чл.21 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, за разполагането на маси за консумация, вкл. за разполагането на съоръжения /тенти, подиуми, навеси и др./, когато същите обслужват масите за консумация.

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/