УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

На основание чл.66 от АПК, Община Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за Освобождаване, за периода 01.05.2021 г. – 31.01.2022 г., на всички физически и юридически лица, които осъществяват дейност на заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, от заплащането на такси по чл.21 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, за разполагането на маси за консумация, вкл. за разполагането на съоръжения /тенти, подиуми, навеси и др./, когато същите обслужват масите за консумация.

 

Основното съображение за приемането на общия административен акт е ограничаване на финансовите последици за местния бизнес, който поради въведените противоепидемични мерки не осъществява дейност, а когато има възможност да извършва такава я осъществява с намален капацитет.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл.65 и чл.66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на e-mail адрес kmet@haskovo.bg, както и на адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1, в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението.

 

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Хасково на основание чл.66, ал.1 от АПК.

 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен от публикувания проект за решение.

 

 

Докладната записка от кмета на Община Хасково относно: освобождаване от такси, е публикуване в секция "Докладни записки".