УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл.66 от АПК, Община Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в детските градини на територията на община Хасково, считано от 15.09.2021г. 

Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/(ДВ бр. 82 от 18.09.2020г.) предвижда въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на децата на 4-годишна възраст до началото на учебната 2023/2024г., като в този срок, общините следва да създадат необходимите условия за обучението им в съответствие с ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му .

Съгласно §17 от ЗИДЗПУО, по решение на общините, задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца може да се въведе на тяхна територия и преди този срок. За да се пристъпи към подобна стъпка е необходимо да се предприемат следните действия:

1. Да се осигурят необходимите условия съгласно изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищно образование и държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие с възможност за максималното включване в задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст;

2.Да се проучи мнението на родителите относно въвеждането на задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца.

3. Да се приеме решение на Общинския съвет за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца.

4. При вземане на решение същото, следва да се изпрати до МОН с оглед осигуряване на необходимото финансиране.

Съгласно определените от МОН процедури, допълнителното финансиране на задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца, ще бъде осигурено за решения на ОбС, влезли в сила след 31.12.2020г. – от началото на следващата учебна година (2021/2022).

Предвид изискванията на нормативната база и указанията на МОН, в общинска администрация  е извършен подробен анализ на условията във всички образователни институции, в които може да се осъществява задължителна предучилищна подготовка, резултатите от които показват, че те отговарят на изискванията към физическата среда, регламентирани в раздел II на Наредба № 24 от 10.09.2020г. за физическата среда и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Анализът на данните за децата, родени 2017г. сочи, че 529 от тази възрастова група са обхванати в детските градини в общината. Около 60 деца от 4-годишните по настоящ адрес не са обхванати, което показва, че е налице възможност за пълно обхващане на тези деца от задължително обучение в 12- те детски градини, в които се осъществява задължителна предучилищна подготовка.

Основното съображение за приемането на общия административен акт е увеличаването на шансовете за пълен обхват на децата в предучилищна възраст в образователната система, с оглед осигуряване на подкрепа на всяко дете и формиране в децата на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот. Мярката ще доведе до спад на децата, които преждевременно отпадат от образователната ни система и ще подобри нивото на образователната подготовката на децата при постъпването им в училище.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл.65 и чл.66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на e-mail адрес kmet@haskovo.bg, както и на адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1, в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Хасково на основание чл.66, ал.1 от АПК.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен от публикувания проект за решение.

 

 

Докладната записка от кмета на Община Хасково относно: въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили 4-годишна възраст през учебната 2021-2022 г. е публикувана в раздел "Докладни записки".