П О К А Н А

 

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково, Председателят на Общински съвет - Хасково кани местната общност да се включи в публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2020 г.

   

Обсъждането ще се проведе на 23.07.2021 г. /петък/ от 16.30 ч. в зала “Хасково”.

 

С оглед защита живота и здравето на гражданите в условия на епидемия от COVID-19  и въведените временни противоепидемични мерки, съгласно Решение №426 от 26.05.2021 г. на Министерски съвет и Заповед №РД-01-375/27.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването, обсъждането на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2020 г. ще се проведе при спазване на предписанията на здравните органи относно лична дистанция, ползване на защитни средства, режим на дезинфекция на помещението.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:    /п/

                           /Таня Захариева/