ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от  Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху имот - частна общинска

                  собственост /Търговски обект №4 в ПИ с идентификатор

                  77195.711.294 по КК на гр.Хасково/

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С виза и комбинирана скица за проектиране №1531/23.09.2020 г. на Гл.архитект на Община Хасково е предвиден за застрояване „Търговски обект“ №4 в ПИ с идентификатор 77195.711.294 по КККР на гр.Хасково. Обектът е със ЗП 44,10 кв.м., с височина до 3,6 м. и се ситуира южно от вх.В и вх.Г на бл.39-47 на бул. „Васил Левски“.

Данъчната оценка на вещното право за обект: „Търговски обект“ №4 е на стойност 2331,70 лева (две хиляди триста тридесет и един лева и седемдесет стотинки). Изготвена е Експертна оценка от лицензиран оценител, според която пазарната стойност на правото на строеж за обекта е 3500,00 лева (три хиляди и петстотин лева).

ПИ с идентификатор 77195.711.294 по КККР на гр. Хасково е частна общинска собственост, съгласно АОС № 10853 от 16.10.2018 г., вписан на 23.10.2018 г., под № 200, том 20, рег. № 6942, дв. вх. рег. № 6934 в ХРС - Служба по вписванията – Хасково.

Предвид изложеното предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

          I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 и чл.37, ал.1 от ЗОС; във връзка с чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година и открива процедура за учредяване правo на строеж за:     

  1. Застрояване на „Търговски обект“ №4 със ЗП 44,10 кв.м. в ПИ с идентификатор 77195.711.294 по КККР на гр. Хасково (ул. „Пролетарска“), с начална тръжна цена 3500,00 лева (три хиляди и петстотин лева) без ДДС.

        II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за учредяване право на строеж за имоти – частна общинска собственост.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/

 

 

Изготвил: Донка Петкова – мл.експерт в Д-я „ИСДУОС“