ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО  

                                                       

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Съгласие за издаване на разрешително за ползване на воден

обект - публична общинска собственост.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,   

 

         Съгласно чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, Кметът на общината издава разрешителни за водовземане и/или за ползване на водни обекти, публична общинска собственост, след решение на Общински съвет.

         В Общинска администрация Хасково е постъпило заявление с рег. индекс: 53 А-967-3/11.08.2021 г. за издаване на разшително от концесионер, с който Община Хасково има сключен договор за наем на воден обект на територията на общината, както следва:

  • „АЛЕКСИЯ 2020“ ЕООД, ЕИК 205957017, с управител Пенка Петева, за имот №44553.29.35, находящ се в землището на с.Любеново, общ. Хасково, местност „МАХМУД ДЕРЕ“, НТП – Язовир, с площ от 127199 кв.м.
  • ЦЕЛ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО: Рибовъдство, спортен риболов.

 

       С оглед на гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково:

 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде издадено разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост на концесионера:

 

  • „АЛЕКСИЯ 2020“ ЕООД, ЕИК 205957017, с управител Пенка Петева, за имот № 44553.29.35, находящ се в землището на с. Любеново, общ. Хасково, местност „МАХМУД ДЕРЕ“, НТП – Язовир, с площ от 127 199 кв. м.
  • ЦЕЛ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО: Рибовъдство, спортен риболов.

 

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за издаване на разшително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

 

 

Изготвил: Наташа Динова – Началник-отдел  в Дирекция  “ИСДУОС“