ДО                                                                                        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

                                               ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

         от  Таня Захариева  – председател на Общински съвет –  Хасково    

 

                 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократни финансови помощи, съгласно Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови

                     помощи в полза на граждани на Община Хасково.

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С  Решение №333 от 16.12.2016 г. Общински съвет – Хасково прие Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково /Правилника/. 

С Решение №285 от 26.02.2021 г. Общински съвет – Хасково определи в Бюджета на Община Хасково за 2021 г., еднократната финансова помощ за здраве в полза на граждани на Община Хасково, да бъде в размер на 50 000 лв. До м.юли 2021 г. вкл., отпуснатите финансови средства съгласно решения на Общински съвет – Хасково, са общо в размер на 29 100 лв.

В Общинска администрация - Хасково са постъпили 7 /седем/ заявления за отпускане на еднократни финансови помощи на нуждаещи се граждани от община Хасково. На 16.08.2021 г. в деловодството на Общински съвет – Хасково са депозирани Мотивирани предложения и Протокол от заседанието на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, съгласно горецитирания Правилник. В Мотивираните предложения се посочва, че на заявителите следва да бъдат отпуснати еднократни финансови помощи предвид техните заболявания.

 

Първото  постъпило  Заявление е с рег.индекс: 94 Ц-233-1 от 13.07.2021 г. от Ц. Ц., с молба да бъде отпусната еднократна финансова помощ за детето й Б. Ц. за ежемесечни разходи за слухово-речеви рехабилитации, свързани с двустранна невросензорна слухова загуба.

Към момента има издадено ЕР от ТЕЛК на детето Б. Ц. за 50% без чужда помощ с водеща диагноза: Неалергична астма.

Г-жа Ц. е 39-годишна, безработна поради грижите за детето й, което е претърпяло множество изследвания и операция през м.август 2020 г. за поставяне на Кохлеарна имплантация на дясно ухо, като на лявото ухо също има слухов апарат.  Семейството е в затруднение, поради налагащите се три пъти в седмицата посещения в  кабинет по слухово-речева рехабилитация в гр.Стара Загора, където се работи по разработена програма за развитие, отговаряща на индивидуалните му потребности и възможности. Налагат се още изследвания и интервенции.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-жа Ц. не притежава имоти, които могат да служат за допълнителен доход. По справка от ДСП - Хасково, получава месечна финансова помощ по чл.8д от ЗСПД за детето си Б. Ц. в размер на 450 лв., като не е получавала еднократна финансова помощ за инцидентно възникнали здравословни и други жизнено важни потребности.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково е следното: 

Случаят на г-жа Ц. Ц., може да бъде разгледан като здравно-социален предвид на това, че детето Б. Ц. се нуждае от средства за слухово-речеви рехабилитации, свързани с двустранна невросензорна слухова загуба. Отпускането на помощта ще подпомогне финансово семейството и детето ще има възможност за развитие след проведените рехабилитации.

Комисията предлага Общински съвет – Хасково да отпусне еднократна финансова помощ, като  прецени нейния размер.

         

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Второто постъпило Заявление е с рег. индекс: 94 Е-1542-5 от 16.07.2021 г. от Е. Ж. с молба да  й бъде отпусната еднократна финансова помощ.

Г-жа Ж. има четири операции на дясна тазобедрена става, последната е извършена през м.май 2021 г., като е заплатила 10 080 лв. за операцията. Има издадено ЕР на ТЕЛК с 96% без чужда помощ.

Г-жа Ж. е на 67 години, разведена, живее сама, в момента е в неподвижно легнало състояние и има нужда от рехабилитация след операцията. Получава пенсия в размер на 345 лв. и не е в състояние да се справи с разходите по предстоящи изследвания и рехабилитация.     

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-жа Ж. не притежава имоти, които могат да служат за допълнителен доход. По справка от ДСП - Хасково, получава добавка по реда на чл.70, т.3 от ЗХУ, в размер на 92,25 лв. месечно. Г-жа Ж. е получила еднократна помощ по чл.16, ал.1 от ППЗСП в размер на 300 лв.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Случаят на г-жа Е. Ж. може да бъде разгледан като здравно-социален предвид на това, че тя има нужда от рехабилитация след операцията. Отпуснатите средства ще й помогнат да се справи с предстоящите разходи за изследвания и рехабилитация.

Комисията предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ на Е. Ж. в размер от 500 лв. до 2000 лв.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Третото постъпило Заявление е с рег. индекс: 94 А-5991-1 от 27.07.2021 г. от А. Л., с молба да му бъде отпусната еднократна финансова помощ за предстоящата поредна операция.

Г-н Л. е на 44 години, с водеща диагноза: злокачествено новообразувание. Претърпява няколко операции, след които има назначени 12 курса химиотерапия. Предстоят нови операции, изследвания и терапии, свързани с много допълнителни разходи, с които той не може да се справи. На г-н Л. има издадено ЕР на ТЕЛК с 91% без чужда помощ.        

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-н А. Л. не притежава имоти, които могат да служат за допълнителен доход.

По справка от ДСП – Хасково г-н Л. е получава добавка  по реда на чл.70, т.3 от ЗХУ, в размер на 92,25 лв. месечно, като не е получавал еднократна финансова помощ за инцидентно възникнали здравословни и други жизнено важни потребности.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Случаят на г-н А. Л. може да бъде разгледан като здравно-социален предвид на това, че г-н Л. е на 44 години, с водеща диагноза: злокачествено новообразувание. Предстоят му операции, изследвания и терапии, свързани с допълнителни разходи, с които той не може да се справи.  Отпускането на еднократната помощ ще подпомогне финансово г-н Л.

Комисията предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер от 1000 лв. до 2000 лв.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Четвъртото постъпило Заявление е с рег. индекс: 94 Д-5636-1 от 02.08.2021 г. от Д. Г. с молба да му бъде отпусната еднократна финансова помощ.

На г-н Г. му е сменена дясна клапа на сърцето при извършена кардиологична операция, като е заплатил 4200  лв. за операцията. Г-н Г. в момента е нетрудоспособен и не е в състояние да се справи с разходите, поради финансови затруднения на семейството.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-н Д. Г. притежава 1/2 ид. части от жилище; земя 1/2 ид. части; гараж – 1/2 ид. части.

По справка от ДСП – Хасково, лицето е получило по реда на чл.16 от ППЗСП - еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравословни и други жизненоважни потребности в размер на 250 лв. през м.06.2021 г.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Случаят на г-н Д. Г. може да бъде разгледан като здравно-социален. Лицето на разполага с достатъчно средства, необходими за провеждане на последваща рехабилитация. Отпускането на еднократната помощ ще подобри качеството на живот на лицето.      

Комисията предлага дейности Общински Съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ, като прецени нейния размер.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Петото постъпило Заявление е с рег. индекс: 94 В-1713-1 от 03.08.2021 г. от В. Й., с молба да й бъде отпусната еднократна финансова помощ за ежемесечни разходи за лечение, рехабилитация и  лекарства.

Г-жа В. Й. има заболяване от 12-годишна възраст с нестабилна походка с диагноза – Атаксия на Фридрайх. Не може да ходи и да се обслужва самостоятелно, оперирана е многократно, но за поддържане на състоянието й е необходима активна роботизирана рехабилитация с препоръка за уреда „LOKOMAT PRO“ в болница за рехабилитация Сердика - гр.София, за която са необходими допълнителни средства.

Предстоят отново изследвания, консултации и операция, свързани с още непредвидени разходи, с които семейството не може да се справи.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-жа Й. не притежава  недвижими имоти, които могат да служат за допълнителен доход. По справка от ДСП – Хасково г-жа Й. получава добавка  по реда на чл.70 от ЗХУ в размер на 110,70 лв. месечно, като не е получавала еднократна финансова помощ за инцидентно възникнали здравословни и други жизнено важни потребности.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Случаят на г-жа В. Й. може да бъде разгледан като здравно-социален предвид на това, че тя има заболяване от 12-годишна възраст, не може да ходи и да се обслужва самостоятелно. Оперирана е многократно и за поддържане на състоянието й е необходима активна рехабилитация. Предстоят отново изследвания, консултации и операция, свързани с още непредвидени разходи, с които семейството не може да се справи.

Комисията предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ, като прецени нейния размер.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Шестото постъпило Заявление е с рег. индекс: 94 Н-4275-2 от 04.08.2021 г. от Н. Ш., с молба да бъде отпусната еднократна финансова помощ за детето й А. Ш. за лечение и рехабилитация.

Към момента има издадено ЕР от ТЕЛК за 100% с чужда помощ с водеща диагноза: Слепота на двете очи.

Детето е с вродена гинетична дегенерация на ретината на очите - Вродена амавроза на Лебер това е наследствено нарушение на функцията на ретината на окото, като е засегната и мускулатурата на детето, което още не е проходило на 2 г. и 8 м.

Претърпяло е изследвания и операции, видно от приложените документи в град Варна и в Турция. Средствата ще са необходими за лечение и рехабилитация.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-жа Ш. притежава имоти и земя, които не могат да служат за допълнителен доход.

По справка от ДСП - Хасково, получава добавка единствено по реда на чл.7, т.1  от ЗСПД в размер на 90,00 лв. месечно, като не е получавала еднократна финансова помощ за инцидентно възникнали здравословни и други жизнено важни потребности.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Случаят на г-жа Н. Ш. може да бъде разгледан като здравно-социален предвид на това, че детето й А. Ш. се нуждае от лечение и рехабилитация. Средствата ще бъдат в голяма помощ на семейството, което е в безизходица.

Комисията предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер от 1000 лв. до 2000 лв.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Седмото постъпило Заявление е с рег. индекс: 94 И-4580-1 от 10.08.2021 г. от И. М., с молба да й бъде отпусната еднократна финансова помощ.

Г-жа М. има нужда от спешна операция за имплантиране на вътреочни лещи на двете очи. Направени са й прегледи при специалист по повод намалено и затруднено зрение и невъзможност за самообслужване.

Г-жа М. е диабетичка, посочва в заявлението, че от 1 година е с проблеми на засягане и на двете вътреочни лещи. Оперативното лечение поема НЗОК, но е необходимо г-жа М. да си заплати имплантите. Стойността на една леща в МЦ ВЕРЕЯ – ЕООД е 650 лв., съответно са й необходими 1300 лв. за двете лещи.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-жа М. не притежава имоти, които могат да служат за допълнителен доход. По справка от ДСП – Хасково, лицето не е обект на социално подпомагане.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Случаят на г-жа И. М. може да бъде разгледан като здравно-социален предвид на това, че г-жа М. има нужда от спешна операция за имплантиране на вътреочни лещи на двете очи. Оперативното лечение поема НЗОК, но е необходимо г-жа М. да си заплати имплантите. Отпускането на еднократната помощ ще подобри качеството на живот на лицето.

Комисията предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер от 1000 лв. до 1500 лв.

 

Мотиви за допускане на предварително изпълнение на Решения от №1, №2, №4, №5 и №7:

Предварителното изпълнение е наложително, за да се осигури здравето на молителите. С оглед съществуващите социално-здравни проблеми, закъснението от изпълнението на решението и  предоставянето на средствата би могло да доведе до вреда за тяхното психично и физическо здраве.

 

Мотиви за допускане на предварително изпълнение на Решения №3 и №6:   

Предварителното изпълнение е наложително, за да се осигури здравето на молителите.  С оглед стадия на заболяванията и тежестта им, както и с оглед необходимостта от своевременно лечение, от закъснението на изпълнението на решението би могло да последва значителна или трудно поправима вреда за лицата.

 

Предвид изложеното в Докладната записка, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следните решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е  №1:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.2 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Ц. Ц. в размер на 1 000 ( хиляда) лева за лечение на детето й Б. Ц.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

                                              

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Р Е Ш Е Н И Е  №2:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.2 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Е. Ж. в размер на 1 000 ( хиляда) лева за задоволяване на социални и здравни нужди.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Р Е Ш Е Н И Е  №3:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.2 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ за лечение на А. Л. в размер на 2 000 (две хиляди) лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Р Е Ш Е Н И Е  №4:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.2 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Д. Г. в размер на  500 (петстотин) лева за задоволяване на социални и здравни нужди.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Р Е Ш Е Н И Е  №5:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.2 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ за лечение на В. Й. в размер на  1 000 (хиляда) лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Р Е Ш Е Н И Е  №6:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.2 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Н. Ш. в размер на  2 000 (две хиляди) лева, за лечение на детето й А.Ш.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Р Е Ш Е Н И Е  №7:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.2 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ за лечение на И. М. в размер на  1 300 (хиляда и триста) лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/