ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

                                      ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

                         От  Станислав  Дечев - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Отчуждаване на части от имоти – частна собственост на физически  лица.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С Решение №1401/1995 г. и Решение №892/2019 г на Общински съвет - Хасково, е одобрен окончателен проект за ПУП-план за улична регулация на жилищен район ,,Хисаря“ – гр. Хасково с обхват на територията – кадастрални райони 661, 662 и 663 по КК на град Хасково. С Решение №892/19.04.2019 г. на Общински съвет – Хасково се одобрява проект за ПУП-план за регулация на кв. ,,Хисаря“  между улици : „Белоградчик‘‘, „Връх Богдан“, „Мусала“ и бул. „Освобождение“, като част от ПУП-ПР за кв.‘Хисаря“, обявен в ДВ бр.56/11.07.2017 г. Проектира се нова улична регулация, която по възможност е съобразена със съществуващите на място пътища. По улица „Връх Богдан“ се проектира улица с ширина 9.00 м , с два тротоара по 1.50 м и улично платно 6.00 м. За осигуряване на достъп до имоти без лице към улица се проектират две нови улици с ширина 6.00 м. , с два тротоара по 0.75 м. и улично платно 4.50 м. , една задънена улица с ширина 3.50 м. и три пешеходни алеи. Поставят се нови имена на квартали 661,662,663. За всеки поземлен имот в обхвата на проекта се отрежда урегулиран поземлен имот, като вътрешните регулационно линии са съобразени с имотните граници. Имоти, чиито размери не отговарят на чл.19, ал. 1 от ЗУТ се отреждат „за жилищни нужди и обществено ползване”. В Община Хасково е постъпило заявление с рег. Индекс 94-Н-673-1 от дата 16.06.2020 г., с което се иска да бъде осигурен достъп до поземлени имоти с идентификатори №77195.739.302 и №77195.739.54.  След представяне на становище на главен архитект на Община Хасково за наличие на условията  на чл.205, т.1 от ЗУТ, Община Хасково образува отчуждително производство по реда на Закона за общинската собственост, предвид наличието на влязъл в сила ПУП-план за улична регулация, одобрен с решение №892/19.04.2019 г. на Общински съвет - Хасково. В становището е посочено, че достъпа до имотите се предвижда да се осъществява чрез улица с осови точки - о.т. 4028, 4029, о.т. 4030 и о.т. 4031, която засяга поземлени имоти с идентификатори №77195.739.313, №77195.739.312, №77195.739.308, №77195.739.307, №77195.739.306, №77195.739.302, №77195.739.301, №77195.739.297, №77195.739.298, №77195.739.509, №77195.739.54 и №77195.739.55 по кадастралната карта на гр.Хасково. Имотите попадат в кв.661 и кв. 662 по регулационния план на кв. „Хисаря“ Съгласно предвижданията на плана за улична регулация се отчуждават части от поземлени имоти с идентификатори: №77195.739.313, №77195.739.312, №77195.739.308, №77195.739.307, №77195.739.306, №77195.739.302, №77195.739.301, №77195.739.297, №77195.739.298, №77195.739.509, №77195.739.54 и №77195.739.55 по КК на гр.Хасково, находящи се в ж.р. „Хисаря“, които части от имотите им се отчуждават за изграждане на улица. За целта, според чл. 21 , ал.1 от ЗОС  се налага принудителното отчуждаване на  части от имоти – частна собственост на физически лица за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) и поради факта, че предвидената улична регулация преминава през техните имоти

Във връзка с откриване на производство по отчуждаване на  части от имоти – частна собственост на физически лица, съгласно чл.22 , ал. 3 от ЗОС е изготвена експертна оценка от лицензиран оценител на имоти. Общата пазарна оценка на тези части от имоти  е 35604,17 лв. без ДДС и е в общ размер на средствата необходими за отчуждаването. На отчуждаване подлежат следните части от имоти:

1. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.313 по КК на гр.Хасково,  целият с площ от 278,00 кв.м., площ за отчуждаване 123,00 кв.м , имотът е собственост на Светослав Караджов при цена 3916,67 лв. без ДДС. 

2. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.312 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 1030,00 кв.м., площ за отчуждаване 123,00 кв.м., имотът е собственост на Янка Андонова, Тинка Митева, Симеон Симеонов, Асен Матев, наследници на Занка Митева и Николай Митев при цена 3283,33 лв. без ДДС.

3. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.308 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 399,00 кв.м., площ за отчуждаване 49,00 кв.м., имотът е собственост на Ангел Митев, Ангелина  Йорданова, наследници на Калина Митева при цена 1225,00 лв. без ДДС.

4. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.307 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 574,00 кв.м., площ за отчуждаване 71,00 кв.м., имотът е собственост на Фейме Хамза, Ердал Алиосманов, Елшан Хайрула, Хайрие Мурад, Марем Мурад, Мелек Йълдъз, наследници на Ахмед Хамза и Осман Мурад при цена 1800,00 лв. без ДДС.

5. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.306 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 502,00 кв.м., площ за отчуждаване 67,00 кв.м., имотът е собственост на Митко Димитров при цена 1700,00 лв. без ДДС.

6. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.302 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 539,00 кв.м., площ за отчуждаване 161,00 кв.м., имотът е собственост на Назмие Ахмед при цена 4387,50 лв. без ДДС.

7. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.301 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 457,00 кв.м., площ за отчуждаване 83,00 кв.м., имотът е собственост на Адай Атаман при цена 2250,00 лв. без ДДС.

8. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.297 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 504,00 кв.м., площ за отчуждаване 90,00 кв.м., имотът е собственост на Тюркяр Муса при цена 2616,67 лв. без ДДС.

9. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.298 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 473,00 кв.м., площ за отчуждаване 100,00 кв.м. , имотът е собственост на Лезие Мехмед и Нуршен Сеидова, Рушен Дурхан, наследници на Байрямали  Мехмед и Лезие Мехмед при цена 3095,83 лв. без ДДС.

10.Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.509 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 2,303  дка, площ за отчуждаване 73,00 кв.м., имотът е собственост на ”БИЛД ИНДЪСТРИ“ ЕООД с управител Сокол Насков при цена 2166,67 лв. без ДДС.

11.Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.54 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 554,00 кв.м., площ за отчуждаване 161,00 кв.м., имотът е собственост на Назмие Ахмед при цена 4387,50 лв. без ДДС.

12. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.55 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 688,00 кв.м., площ за отчуждаване 152,00 кв.м., имотът е собственост на Емил Христов при цена 4775,00 лв. без ДДС.          

 

Предвид горното предлагам на Общински съвет – Хасково да вземе следното:

 

                                                        Р Е Ш Е Н И Е :

 

На основание чл. 21 , ал.1, т. 8 и  ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.205, т.1 от ЗУТ  Общински съвет - Хасково открива процедура за отчуждаване на следните частни имоти:

1. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.313 по КК на гр.Хасково,  целият с площ от 278,00 кв.м., площ за отчуждаване 123,00 кв.м , имотът е собственост на Светослав Караджов при цена 3916,67 лв. без ДДС. 

2. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.312 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 1030,00 кв.м., площ за отчуждаване 123,00 кв.м. , имотът е собственост на Янка Андонова, Тинка Митева, Симеон Симеонов, Асен Матев, наследници на Занка Митева и Николай Митев при цена 3283,33 лв. без ДДС.

3. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.308 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 399,00 кв.м., площ за отчуждаване 49,00 кв.м., имотът е собственост на Ангел Митев, Ангелина Йорданова, наследници на Калина Митева при цена 1225,00 лв. без ДДС.

4. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.307 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 574,00 кв.м., площ за отчуждаване 71,00 кв.м., имотът е собственост на Фейме Хамза, Ердал Алиосманов, Елшан Хайрула, Хайрие Мурад, Марем Мурад, Мелек Йълдъз, наследници на Ахмед Хамза и Осман Мурад при цена 1800,00 лв. без ДДС.

5. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.306 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 502,00 кв.м., площ за отчуждаване 67,00 кв.м., имотът е собственост на Митко Димитров при цена 1700,00 лв. без ДДС.

6. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.302 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 539,00 кв.м., площ за отчуждаване 161,00 кв.м. , имотът е собственост на Назмие  Ахмед при цена 4387,50 лв. без ДДС.

7. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.301 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 457,00 кв.м., площ за отчуждаване 83,00 кв.м., имотът е собственост на Адай Атаман при цена 2250,00 лв. без ДДС.

8. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.297 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 504,00 кв.м., площ за отчуждаване 90,00 кв.м., имотът е собственост на Тюркяр Муса при цена 2616,67 лв. без ДДС.

9. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.298 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 473,00 кв.м., площ за отчуждаване 100,00 кв.м. , имотът е собственост на Лезие Мехмед и Нуршен  Сеидова, Рушен Дурхан, наследници на Байрямали Мехмед и Лезие Мехмед при цена 3095,83 лв. без ДДС.

10.Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.509 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 2,303  дка, площ за отчуждаване 73,00 кв.м., имотът е собственост на ” БИЛД ИНДЪСТРИ“ ЕООД с управител Сокол Насков при цена 2166,67 лв. без ДДС.

11.Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.54 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 554,00 кв.м., площ за отчуждаване 161,00 кв.м., имотът е собственост на Назмие Ахмед при цена 4387,50 лв. без ДДС.

12. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.739.55 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 688,00 кв.м., площ за отчуждаване 152,00 кв.м., имотът е собственост на Емил Христов при цена 4775,00 лв. без ДДС.

Определя начин на обезщетение на собствениците – парично. Придобитите имоти ще бъдат със статут на публична общинска собственост за прилагане на улична регулация  чрез улица с осови точки о.т. 4028, 4029, о.т. 4030 и о.т. 4031,  находяща се в ж.р. „Хисаря“, гр.Хасково , Община Хасково“.

 

 

СTAНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

 

Изготвил: Христо Недев - Гл.специалист „УОС“ ,Дирекция „ИСДУОС“